Sách Việt Nam - đối ngoại tháng 12/2014

14:00 22/12/2014

1. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau chiến tranh lạnh / Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Tất Giáp. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 231 tr. ; 21 cm.

Thông qua cuốn sách, các tác giả đã làm rõ thực trạng về quan hệ Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, kinh tế và các lĩnh vực khác từ năm 1991 đến năm 2012 và đưa ra dự báo triển vọng quan hệ hai nước đến năm 2020. Qua đó, các tác giả đã đề xuất một số kiến nghị mang tính định hướng nhằm giữ vững, xây dựng và thúc đẩy hơn nữa sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản.

SĐKCB: VN-V.11643 đến 11648

 

 

2. Việt Nam - Ai Cập: Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới / Bùi Nhật Quang (c.b), Trần Thị Lan Hương. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 344 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Ai Cập; Thực trạng quan hệ hợp tác Việt Nam - Ai Cập. Từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Ai Cập giai đoạn 2011 - 2020.

SĐKCB: VN-V.11733 đến 11739

 

 

3. Chính sách đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới mới / Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế (c.b). - H. : Chính trị hành chính, 2013. - 359 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách trình bày về sự đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hơn 25 năm qua để hoạch định và hình thành chính sách đối ngoại đúng đắn, từ đó nêu rõ tư tưởng, nguyên tắc, nhiệm vụ, phương châm chỉ đạo, lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế lớn; phương hướng và thành tựu hoạt động trong công cuộc đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước Việt Nam và đối ngoại nhân dân trong việc phá thế bao vây cấm vận của các thế lực thù địch, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và hội nhập khu vực, hội nhập quốc tế… Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đối ngoại trong thời gian tới.

SĐKCB: VN-V.11733 đến 11739

 

 

4. Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 - 2010 / Vũ Dương Ninh. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 364 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách trình bày có hệ thống, sinh động bức tranh toàn cảnh về lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam trong suốt thời gian từ năm 1940 đến năm 2010. Trong đó tác giả tập trung làm rõ đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ, bối cảnh quốc tế và trong nước dẫn đến các sự kiện, diễn tiến quá trình lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam từ những ngày chuẩn bị Tổng khởi nghĩa đến Cách mạng Tháng Tám, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ từ sau năm 1975 cho tới thập niên đầu của thế kỷ XXI.

SĐKCB: VN-V.11857 đến 11872

 

 

5. Hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ / Ngô Xuân Bình (cb); Đàm Thanh Thế, Đỗ Đức Định… - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 367 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách làm rõ các yếu tố tác động đến quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, đặc biệt là giai đoạn sau khi hai nước ký hiệp định Thương mại song phương (BTA) Việt Nam - Hoa Kỳ; Phân tích nội dung và ý nghĩa của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia; Chỉ ra khả năng cũng như những thách thức, trở ngại đặc biệt trên phương diện chính trị mà hai nước phải đối mặt và vượt qua để hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh mới.

SĐKCB: VN-V.11907 đến 11911

Cùng chuyên mục