Sách Việt Nam - đối ngoại tháng 6/2012

15:00 25/06/2012

1. Xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản / Trần Quang Minh, Phạm Quý Long. - H. : Từ điển Bách khoa, 2011. - 402tr.

Tài liệu tập trung vào những vấn đề cụ thể của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và những bước đi cụ thể nhằm thực hiện những nội dung này, trên cơ sở đánh giá những thành tựu của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong hơn 3 thập kỷ qua trên tất cả các lĩnh vực, những vấn đề còn tồn tại giải pháp và cách khắc phục.

 

 

2. Ngoại giao Việt Nam góc nhìn và suy ngẫm / Nguyễn Khắc Huỳnh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 287 tr.

Cuốn sách gồm các bài viết, bài nghiên cứu đã được chọn lọc của tác giả trong thời gian gần đây và một số bài tham luận tại các cuộc hội thảo trong nước và ngoài nước nhân dịp các sự kiện ngoại giao, trình bày, làm rõ một số vấn đề, sự kiện lớn trong quan hệ quốc tế, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta như: tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, cuộc đàm phán và ký kết Hiệp định Giơnevơ, mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cuộc đàm phán và ký kết Hiệp định Pari về Việt Nam, đường lối và chính sách đối ngoại thời kỳ đổi mới…

 

 

3. Đường lối chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới / Phạm Bình Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 367 tr.

Cuốn sách là tập hợp các công trình của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực đối ngoại nhằm luận giải nội hàm các chủ trương định hướng quan trọng của đường lối, chính sách đối ngoại thời kỳ đổi mới, đặc biệt là những phát triển mới trong tư duy về đối ngoại của Đảng ta qua những văn kiện của Đại hội XI; ngoài ra các tác giả còn đưa ra những cách tiếp cận và phương pháp triển khai mới để đạt được các mục tiêu quốc gia về phát triển, an ninh và nâng cao vị thế đất nước; những chủ trương mới của hoạt động đối ngoại như xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hội nhập quốc tế… trong bối cảnh hiện nay. Từ đó các tác giả cũng đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

 

 

4. Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ năm 1992 đến nay và triển vọng phát triển đến năm 2020 / Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Văn Dương. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 179 tr.

Cuốn sách tập trung phân tích những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, bao gồm: tình hình thế giới và khu vực, chính sách đối ngoại của Việt Nam và Hàn Quốc sau chiến tranh Lạnh, thực trạng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trên các lĩnh vực: chính trị - đối ngoại, kinh tế và văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức từ tháng 12-1992 đến nay. Cuốn sách còn giúp bạn đọc hiểu biết thêm về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong khuôn khổ đối tác, hợp tác chiến lược để thấy rõ những thuận lợi, khó khăn, hạn chế; đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ này cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển của hai nước trong tình hình mới.

 

 

5. Quan hệ Việt Nam - Ukraine lịch sử, hiện trạng và triển vọng / Nguyễn Quang Thuấn. - H. : Từ điển Bách khoa, 2011. - 422 tr.

Cuốn kỷ yếu hội thảo này công bố các tham luận của các nhà khoa học Việt Nam và Ukraine về thực trạng phát triển quan hệ Việt Nam - Ukraine trong các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa… Phân tích những tiềm năng, lợi thế so sánh như vị trí địa chính trị, địa kinh tế, quan hệ hợp tác truyền thống, những ngành và lĩnh vực thế mạnh của mỗi bên trong quan hệ Việt Nam - Ukraine. Vai trò của cộng đồng người Việt tại Ukraine trong phát triển quan hệ hai nước. Dự báo triển vọng phát triển quan hệ Việt Nam - Ukraine trong thập niên tới.

 

 

6. Giao thoa văn hóa và chính sách ngoại giao văn hóa ở Việt Nam / Lê Thanh Bình (cb); Đoàn Văn Dũng, Nguyễn Tuấn Hiệp, Nguyễn Anh Thư. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 204 tr.

Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản về giao thoa văn hóa và ngoại giao văn hóa, từ vai trò, lịch sử hình thành và phát triển tới những kiến giải nhằm góp phần thúc đẩy quá trình giao thoa văn hóa và phát triển công tác ngoại giao văn hóa ở Việt Nam hiện nay.

Cùng chuyên mục