Sách Việt Nam - đối nội tháng 12/2012

13:00 05/12/2012

1. Văn hóa cội nguồn sức mạnh Việt Nam / Lê Tiến Dũng. - H. : Văn hóa Thông tin, 2011. - 451 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách là cách nhìn nhận và lý giải nhiều vấn đề thiết thực, bổ ích, lý thú trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thông tin - một lĩnh vực với các hoạt động đa dạng, phong phú mang tính đặc thù cao. Đặc biệt, tác giả còn phân tích rõ vấn đề phát triển văn hóa chính là nền tảng tinh thần của xã hội. Nội dung sách rất đa dạng, nhiều bài viết về việc quản lý sản phẩm văn hóa và những lời dạy của Bác Hồ về lĩnh vực này.

SĐKCB: VN-V.10435 đến 10437

 

 

2. Một số vấn đề cơ bản của công giáo ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Hồng Dương. - H. : Từ điển Bách khoa, 2012. - 302 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu về tổ chức giáo hội công giáo Việt Nam: Hội đồng Giám mục Việt Nam, tổ chức giáo xứ, hội đoàn…; đời sống đạo: Hiến chế phụng vụ Thánh, học tập và giảng dạy giáo lý, những vấn đề rút ra về đời sống đạo. Ngoài ra tác giả còn đề cập đến mối quan hệ giữa nhà nước Việt Nam với Giáo hội công giáo Rôma cũng như mối quan hệ giữa Giáo hội công giáo Việt Nam với Giáo hội công giáo Rôma. Từ đó phân tích xu hướng phát triển và những nhân tố ảnh hưởng của Giáo hội công giáo Việt Nam đối với dân tộc hiện nay; đưa ra kiến nghị, đề xuất.

SĐKCB: VN-V.10512, 10513

 

 

3. Góp phần chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng / Nguyễn Mạnh Hưởng. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 259 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách gồm ba phần, từ những vấn đề về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đến các vấn đề về xây dựng quân đội, đặc biệt là xây dựng quân đội về chính trị, các vấn đề về chiến tranh, nhất là vấn đề bản chất, tính chất, mục đích chính trị của chiến tranh trong thời đại ngày nay. Trên cơ sở khẳng định và làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về quân sự, quốc phòng và với những tư liệu sinh động, các bài viết phản bác và vạch rõ tính chất thù địch, phản động và phản khoa học của các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời phê phán những biểu hiện nhận thức không đúng, lệch lạc trên các vấn đề đó.

SĐKCB: VN-V.10668 đến 10672

 

 

4. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vì công cuộc đổi mới / Tô Huy Rứa. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 491 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách đi từ những vấn đề lý luận chung đến việc trình bày, phân tích những vấn đề cụ thể của công tác tư tưởng - lý luận, với bố cục 3 chương. Chương I: Vững bước trên nền tảng tư tưởng của Đảng: chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chương II: Mấy vấn đề về công tác tư tưởng và văn hóa. Chương III: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ mới.

SĐKCB: VN-V.10673 đến 10675

 

 

5. Lý luận tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam / Đặng Nghiêm Vạn. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 535 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách nghiên cứu một số vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, nghiên cứu đặc điểm và vai trò của tôn giáo Việt Nam trong đời sống hiện nay. Tác giả cũng khái quát về chính sách tự do tôn giáo ở Việt Nam; đồng thời khái quát tình hình tôn giáo tại các vùng tộc người thiểu số ở Việt Nam; giới thiệu Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo cùng Nghị định hướng dẫn thi hành.

SĐKCB: VN-V.10699, 10700

Cùng chuyên mục