Sách Việt Nam - đối nội tháng 4/2013

10:00 12/04/2013

1. Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong hai cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 và Mùa Xuân 1975 / Thùy Linh (cb). - H. : Lao động, 2012. - 439 tr. ; 27 cm.

Cuốn sách gồm 2 phần: Tết Mậu Thân 1968, Mùa Xuân toàn thắng 1975 tập hợp nhiều tư liệu tham khảo và những sự kiện quan trọng tác động chính đến hai cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta; Những diễn biến và chiến dịch chính trong năm 1968, 1975; Ý nghĩa lịch sử Tết Mậu Thân 1968; Những vấn đề căn bản về đại thắng mùa xuân 1975.

SĐKCB: VN-V.10732 đến 10733

 

 

2. Chính sách tôn giáo thời Tự Đức (1848 - 1883) / Nguyễn Ngọc Quỳnh. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 363 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách trình bày bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam thế kỷ XIX, những nguy cơ và tác động mà triều đình Tự Đức phải đối diện trong quá trình bị thực dân và truyền giáo. Tình hình sinh hoạt, tôn giáo và chính sách đối với các tôn giáo lớn thời Tự Đức như Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và Công giáo. Đồng thời phân tích những nguyên nhân cơ bản, những hạt nhân hợp lý, cũng như những nghịch lý trong chính sách tôn giáo thời Tự Đức, từ đó rút ra những mặt tích cực cũng như hạn chế trong thái độ ứng xử của triều vua này đối với các tôn giáo, những bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử để góp phần giải quyết các vấn đề chính trị, xã hội ở nước ta hiện nay nói chung và cho việc hoàn thiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta nói riêng.

SĐKCB: VN-V.10760 đến 10761

 

 

3. Mấy vấn đề góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa / Hoàng Minh Thảo. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 298 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách tập trung luận giải các vấn đề cơ bản sau: Một là, làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn chung về xây dựng tiềm lực kinh tế quân sự của nước ta, khu vực và thế giới. Hai là, đúc rút kinh nghiệm động viên kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Ba là, tìm tòi những giải pháp xây dựng tiềm lực kinh tế quân sự trên một số lĩnh vực và khu vực của nước ta, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

SĐKCB: VN-V.10866 đến 10870

 

 

4. Kỷ lục quân sự Việt Nam - bước đầu tìm hiểu / Nguyễn Văn Minh biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 195 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách là tập hợp những kỷ lục phi thường trong lĩnh vực quân sự, chủ yếu tập trung vào những kỷ lục “đầu tiên” và “nhất”. Đây là những kỷ lục vốn được ít người biết tới và đang cần được tìm hiểu, tôn vinh như: Người giao liên Trường Sơn đã đi bộ với quãng đường bằng cả vòng Trái Đất, khẩu súng đầu tiên mà người Việt làm ra…

SĐKCB: VN-V.10876, 10877

 

 

5. Đường Hồ Chí Minh huyền thoại - con đường đi tới tự do / Virginia Morris, Clive Hills; Nguyễn Sỹ Hưng… dịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 203 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách ghi lại một bức tranh toàn diện về con đường huyền thoại Hồ Chí Minh gắn liền với chiến công lịch sử của dân tộc Việt Nam trong suốt 16 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

SĐKCB: VN-V.10871 đến 10875

 

 

6. Cội nguồn và bản sắc văn hóa Việt Nam / Huỳnh Công Bá. - Huế : Thuận Hóa, 2012. - 446 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách giúp người đọc tìm hiểu một cách căn bản và mang tính khái quát chung nhất về cội nguồn bản sắc văn hóa Việt Nam. Thông qua những chương sách người đọc sẽ hiểu được những vấn đề chung nhất về văn hóa; định vị nền văn hóa Việt Nam trong nền văn hóa Đông Nam Á, nền văn hóa phương Đông; bản sắc dân tộc của văn hóa, tính tích hợp của văn hóa theo không gian và thời gian…

SĐKCB: VN-V.10881 đến 10884

Cùng chuyên mục