Sách Việt Nam - đối nội tháng 8/2014

09:00 18/08/2014

1. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam thời kỳ mới / Đức Vượng. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 471 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách bao gồm các bài nghiên cứu của tác giả về quan điểm của C. Mác, Ph.Ăngghen, V. I. Lênin và Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội; những nguyên lý về lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam; những nghiên cứu về quốc tế. Nội dung kết cấu cuốn sách gồm 3 phần: Phần một: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phần hai: Những nghiên cứu về lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Phần ba: Những nghiên cứu về quốc tế.

SĐKCB: VN-V.11587 đến 11589

 

 

2. Bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới / Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Văn Quang. - Tái bản. H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 228 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách là công trình khoa học có giá trị lý luận - thực tiễn, góp phần cung cấp thêm thông tin, tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và bổ sung tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về những vấn đề có liên quan. Cuốn sách được trình bày thành hai phần: Phần thứ nhất: Bối cảnh lịch sử, nội dung và thực trạng tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Phần thứ hai: Một số vấn đề cần bổ sung, phát triển và giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

SĐKCB: VN-V.11584 đến 11586

 

 

3. Đại hội XI của Đảng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa / Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 375 tr. ; 21 cm.

Nội dung cuốn sách đề cập một cách tương đối toàn diện về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, như: mục tiêu, nội dung, phương thức… nhằm khẳng định quan điểm, đường lối đúng đắn của Đảng, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trong việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

SĐKCB: VN-V.11604 đến 11605

 

 

4. Chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới / Nguyễn Văn Sáu. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013. - 263 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách hệ thống hóa quan điểm, chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nêu những thành tựu nổi bật, làm rõ những hạn chế, bất cập, và đúc kết những bài học kinh nghiệm chủ yếu có giá trị tham khảo; trình bày phương hướng và giải pháp xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

SĐKCB: VN-V.11659 đến 11663

 

 

5. Đại cương về chính sách công / Nguyễn Hữu Hải, Lê Văn Hòa. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 376 tr. ; 21 cm.

Nội dung trọng tâm của cuốn sách giới thiệu những kiến thức mang tính lý luận về chính sách công, các phương pháp tiếp cận chính sách công và những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của chính phủ trong việc can thiệp vào thị trường bằng chính sách công…

SĐKCB: VN-V.11664 đến 11665

Cùng chuyên mục