Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Mạnh Hà

          BỘ NGOẠI GIAO                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  ———–                                                                                    —————-

 Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ

Học viện Ngoại giao tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Mạnh Hà

Với đề tài: Chính sách của Trung Quốc đối với Campuchia từ năm 1993 đến nay

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 9 31 02 06

Thời gian:          08h30, ngày 28 tháng 12  năm 2018

Địa điểm:           phòng Truyền thống, Học viện Ngoại giao,

69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

Nơi nhận:                                                                                            TL. GIÁM ĐỐC

– Báo Nhân dân;                                                                           KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

– Báo Thế giới và Việt Nam                                                                   PHÓ TRƯỞNG BAN
– Website HVNG;                                                                                       (Đã ký)

– Lưu: VT, Khoa SĐH.

                                                                                                         Hoàng Văn Hanh       

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC