Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Mạc Như Quỳnh

          BỘ NGOẠI GIAO                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  ———–                                                                                    —————-

 Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2018

 THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ

Học viện Ngoại giao tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Mạc Như Quỳnh

Với đề tài: Hội nhập khu vực ở châu Âu: Trường hợp nghiên cứu chính sách đối ngoại và an ninh chung châu Âu

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 9 31 02 06

Thời gian:          08h30, ngày 12 tháng 10 năm 2018

Địa điểm:           phòng Truyền thống, Học viện Ngoại giao,

69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

Nơi nhận:                                                                                            TL. GIÁM ĐỐC

– Báo Nhân dân;                                                                           KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

– Báo Thế giới và Việt Nam                                                                   PHÓ TRƯỞNG BAN
– Website HVNG;                                                                                       (Đã ký)

– Lưu: VT, Khoa SĐH.

                                                                                                         Hoàng Văn Hanh        

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC