Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Vũ Vân Anh

          BỘ NGOẠI GIAO                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  ———–                                                                                    —————-

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2018


THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ

Học viện Ngoại giao tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Vũ Vân Anh

Với đề tài: Sự chuyển dịch quyền lực trong quan hệ quốc tế từ năm 2001 đến nay

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 9 31 02 06

Thời gian:          08h30, ngày  19  tháng  9  năm 2018

Địa điểm:           phòng Truyền thống, Học viện Ngoại giao,

69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

Nơi nhận:                                                                                            TL. GIÁM ĐỐC

– Báo Nhân dân;                                                                           KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

– Báo Thế giới và Việt Nam                                                                   PHÓ TRƯỞNG BAN
– Website HVNG;                                                                                       (Đã ký)

– Lưu: VT, Khoa SĐH.

                                                                                                         Hoàng Văn Hanh       

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC