Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ - NCS Đào Đình Kỳ

08:26 08/08/2019

          BỘ NGOẠI GIAO                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  -----------                                                                                      ------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ

Học viện Ngoại giao tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Đào Đình Kỳ Với đề tài: "Chính sách đối ngoại của Campuchia dưới thời Thủ tướng Hunsen (1997-2017)"Chuyên ngành: Quan hệ quốc tếMã số: 9 31 02 06Thời gian:   08h30, ngày 21 tháng 8  năm 2019Địa điểm:    phòng Truyền thống, Học viện Ngoại giao, 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà NộiKính mời các đồng chí quan tâm tới dự.Nơi nhận:                                                                                            TL. GIÁM ĐỐC- Báo Nhân dân; KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO- Báo Thế giới và Việt Nam PHÓ TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO- Website HVNG;  (Đã ký)- Lưu: VT, Khoa SĐH.                                                                                                               Nguyễn Thị Thìn