Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ – NCS Đào Thị Nguyệt Hằng

          BỘ NGOẠI GIAO                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  ———–                                                                                      ——————                                                         

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ

 

Học viện Ngoại giao tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Đào Thị Nguyệt Hằng

Với đề tài: “Chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam từ 1992 đến nay”

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 9 31 02 06

Thời gian:   08h30, ngày 21 tháng 09 năm 2019

Địa điểm:    phòng Truyền thống, Học viện Ngoại giao,

69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

Nơi nhận:                                                                                             TL. GIÁM ĐỐC

– Báo Nhân dân;                                                                          

– Báo Thế giới và Việt Nam                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG
– Website HVNG;                                                                                           (Đã ký)

– Lưu: VT, Khoa SĐH.

                                                                                                                Đỗ Đức Thành

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC