Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ – NCS Đỗ Lê Chi

BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ

Học viện Ngoại giao tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Lê Chi

Với đề tài: “Tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương tới Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 9 31 02 06

Thời gian:         08h30, ngày 25 tháng 12 năm 2019

Địa điểm:          phòng Truyền thống, Học viện Ngoại giao,

69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự. 

Nơi nhận:

Báo Nhân dân;

– Báo Thế giới và Việt Nam;

– Website HVNG;

– Lưu: VT, SĐH.

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

           

 Đỗ Đức Thành

 

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC