Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ – NCS Đỗ Thị Hồng Loan

BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ

Học viện Ngoại giao tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Thị Hồng Loan

Với đề tài: “Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh sau Chiến tranh lạnh”

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 9 31 02 06

Thời gian:         08h30, ngày 27 tháng 12  năm 2019

Địa điểm:          phòng Truyền thống, Học viện Ngoại giao,

69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự. 

Nơi nhận:

Báo Nhân dân;

– Báo Thế giới và Việt Nam;

– Website HVNG;

– Lưu: VT, SĐH.

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 (đã ký)

      

Đỗ Đức Thành

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC