Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ – NCS Lê Đình Tĩnh

                  BỘ NGOẠI GIAO                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         ————                                                               ——————

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ

Học viện Ngoại giao tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Lê Đình Tĩnh

Với đề tài: “Chính sách đối ngoại Mỹ từ góc nhìn Hiện thực mới: Trường hợp đối với Việt Nam kể từ khi bình thường hoá quan hệ”

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 62 31 02 06  

Thời gian:                     8h30, ngày 27 tháng 7 năm 2013

Địa điểm:                      Phòng Truyền thống, tầng 3 nhà 7 tầng

Học viện Ngoại giao, 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

Nơi nhận:                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC

– Báo Nhân dân;                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

– Báo Thế giới&Việt Nam;

– Website HVNG;                                                                                        (đã ký)

– Lưu: VT, Khoa SĐH.

                                                                                                        Nguyễn Đình Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC