Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ – NCS Lý Thị Hải Yến

          BỘ NGOẠI GIAO                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  ———–                                                                                    —————-

 Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ

Học viện Ngoại giao tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Lý Thị Hải Yến

Với đề tài: Tác động của truyền thông tới chính trị quốc tế những năm đầu thế kỷ 21 (Trường hợp mạng Internet và truyền hình tin tức toàn cầu)

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 9 31 02 06

Thời gian:          14h00, ngày  19  tháng  03  năm 2019

Địa điểm:           phòng Truyền thống, Học viện Ngoại giao,

69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

Nơi nhận:                                                                                            TL. GIÁM ĐỐC

– Báo Nhân dân;                                                                           KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

– Báo Thế giới và Việt Nam                                                                   PHÓ TRƯỞNG BAN
– Website HVNG;                                                                                       (Đã ký)

– Lưu: VT, Khoa SĐH.

                                                                                                         Hoàng Văn Hanh       

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC