THÔNG BÁO Danh sách ứng viên được Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Ngoại giao năm 2019

THÔNG BÁO

Danh sách ứng viên được Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề cử tham gia

Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Ngoại giao năm 2019

        Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

        Căn cứ Thông tư 04/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

        Xét nhu cầu của Học viện,

        Ngày 22/4/2019, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Ngoại giao đã họp và đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Ngoại giao năm 2019. Danh sách đề cử gồm có 09 thành viên (theo file đính kèm).

        Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Ngoại giao xin thông báo./.

Danh sách ứng viên PDF

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC