Thông báo đợt bổ nhiệm chức danh GS, PGS 2015

           BỘ NGOẠI GIAO                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 ————–                                                                                —————-

Hà Nội, ngày   23   tháng 3   năm 2015

THÔNG BÁO
Về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
————-

 Căn cứ Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiêm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg;

Căn cứ kế hoạch giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện, Học viện Ngoại giao có nhu cầu bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư thuộc các ngành, với số lượng cụ thể như sau:

Ngành Kinh tế học: 01

Ngành Ngôn ngữ học: 01

1. Đối tượng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2015

– Các cán bộ, giảng viên cơ hữu của Học viện Ngoại giao đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2014 hoặc các năm trước đó (nếu có).

– Các cán bộ khoa học thuộc các đơn vị ngoài Học viện Ngoại giao đã được HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2014 hoặc các năm trước đó (nếu có) có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Học viện Ngoại giao.

2. Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Học viện Ngoại giao gồm:

– Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ sở đào tạo;

– Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (mẫu đính kèm);

– Đơn xin làm việc tại Học viện Ngoại giao, giấy khám sức khỏe và 02 ảnh 4×6 (đối với ứng viên từ cơ sở khác);

– Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ có liên quan: Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của HĐCDGSNN, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

3. Nghĩa vụ và quyền lợi khi được bổ nhiệm là giáo sư, phó giáo sư của Học viện Ngoại giao:

– Thực hiện các nghĩa vụ trong việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học, theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Học viện;

– Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước và Học viện;

– Được hưởng quyền lợi theo tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo các quy định hiện hành.

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

– Nhận hồ sơ: từ ngày: 30/3/2015-10/4/2015

– Hồ sơ nộp tại Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Ngoại giao, số 69 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04. 38344540 – số máy lẻ 3209.

Nếu quá thời hạn trên mà ứng viên không nộp hồ sơ thì xem như không có nhu cầu bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư đợt này./.

 

Nơi nhận:

– Các đơn vị trực thuộc;                                                                                      GIÁM ĐỐC

– Phòng TCCB;                                                                                                       (Đã ký)

– Lưu: VT & Khoa SĐH.                                                                                 TS. Đặng Đình Quý

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC