Thông báo Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

00:00 04/07/2022

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

 HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  4  tháng  7  năm 2022

 

THÔNG BÁO

HỒ SƠ ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ

XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022

 

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Công văn số 65/HĐGSNN ngày 08/04/2022 v/v Thông báo Lịch xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022, đến nay, có 04 nhà giáo đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Ngoại giao:

STT

Họ và tên ứng viên              

 Chức danh đăng ký GS/PGS

Ngành,

chuyên ngành

 Nơi làm việc

1

Nguyễn Hồng Thao

Giáo sư

Luật học,

Luật quốc tế

Học viện Ngoại giao

2

Đặng Hoàng Linh

Giáo sư

Kinh tế,

Kinh tế quốc tế

Học viện Ngoại giao

3

Phan Duy Hảo

Phó giáo sư

Luật học,

Luật quốc tế

Bộ Ngoại giao

4

Kim Hương Trang

Phó giáo sư

Kinh tế,

Tài chính - Ngân hàng

Trường Đại học Ngoại thương

Có bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của các ứng viên kèm theo./.

 

Nơi nhận:

- Website HVNG;

- Lưu: VP, SĐH.

 

                                    TM. HỘI ĐỒNG GSCS

                                    CHỦ TỊCH

                                       Đã ký

                                           GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

 

Mẫu 1: Đặng Hoàng Linh

Mẫu 1: Nguyễn Hồng Thao

Mẫu 1: Phan Duy Hảo

Mẫu 1: Kim Hương Trang

Cùng chuyên mục