Thông báo mời thầu

10:54 06/10/2015

        BỘ NGOẠI GIAO                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                                     
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:….…..TB/HVNG                                                                                      ------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(đăng trên website Học viện và báo trung ương hoặc báo địa phương,
hoặc báo Đấu thầu theo quy định công khai về đấu thầu)

Học viện Ngoại giao, sẽ tổ chức đấu thầu Dịch vụ trông xe máy và xe đạp có thu phí tại Học viện với những thông tin sau:

1. Khu vực trông xe tại số 69 Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội. (Có sơ đồ đính kèm theo hồ sơ yêu cầu)

2. Thời hạn hợp đồng 05 năm (dự kiến từ 01/2016 đến 12/2020).

3. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ 09h ngày 19/10/2015 đến trước 09h00 ngày 03/11/2015.

4. Lệ phí đăng ký dự thầu và hồ sơ 2.000.000đ (Bằng chữ: hai triệu đồng/hồ sơ)

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tham gia đấu thầu Dịch vụ trông xe.

Thông tin chi tiết xin đề nghị liên hệ Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Phòng QTTV, Điện thoại: 38343554, hoặc 38343540, máy lẻ 3216. 3911; hoặc Ông Đinh Sỹ Tốt - thư ký tổ đấu thầu, máy lẻ: 3116.

Hồ sơ mời thầu phát hành tại:

Phòng 116, Tòa nhà B (5 tầng), Học viện Ngoại giao - 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 383343554 máy lẻ 3116

Học viện xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhân:                                                                                                                            Giám đốc

- Ban Giám đốc (để báo cáo);

- Các đơn vị trong HV (để biết);                                                                                               (đã ký)

- Các nhà thầu (tham gia đấu thầu);

- Lưu QTTV, TCCB, HCTH.                                                                                               Đặng Đình Quý

Cùng chuyên mục