Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

00:00 02/08/2021

Đối với thí sinh đăng ký theo phương thức Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, chứng chỉ quốc tế và phỏng vấn đối với thí sinh tốt nghiệp, chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam; hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

Về Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Đối với thí sinh đăng ký theo phương thức Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, chứng chỉ quốc tế và phỏng vấn đối với thí sinh tốt nghiệp, chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam; hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2021 của Học viện Ngoại giao;

Căn cứ Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19;

Căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021,

Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021 Học viện Ngoại giao thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 đối với thí sinh đăng ký theo phương thức Xét tuyển dựa trên Kết quả học tập THPT, Chứng chỉ quốc tế và Phỏng vấn đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam; hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam (mục 7.3.3 của Đề án tuyển sinh) 6/10 điểm (được xác định dựa trên kết quả Phỏng vấn do Học viện tổ chức).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo đại học, Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  • Hotline: 0943.482.840 hoặc 0904.509.769
  • Email: tuyensinhhvng@dav.edu.vn
  • Website: https://www.dav.edu.vn
  • Fanpage: Tư vấn Tuyển sinh Học viện Ngoại giao

Trân trọng thông báo./.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

 

Cùng chuyên mục