THÔNG BÁO: Tuyển sinh Thạc sĩ Pháp ngữ Ngành “Quan hệ quốc tế” Chuyên ngành “Pháp ngữ và Quan hệ quốc tế” năm 2020

18:06 03/03/2020

Bằng được cấp bởi Đại học Jean Moulin Lyon 3 Cơ sở đào tạo tại Học viện Ngoại giao Việt Nam – Hà Nội HẠN NỘP HỒ SƠ: 15 THÁNG 8 NĂM 2020

  1. Chương trình đào tạo

-       Học phần nâng cao về quan hệ quốc tế và tiếng pháp -       Lịch sử và địa chính trị của Pháp ngữ -       Lịch sử, thách thức và động lực của Toàn cầu hoá -       Thách thức về văn hoá, bản sắc và tôn giáo và gắn kết -       Nhà nước, ngoại giao và chính sách đối ngoại -       Pháo ngữ và Quan hệ quốc tế -       Phương pháp nghiên cứu khoa học -       Chính trị Pháp ngữ và khủng hoảng quốc tế Khai giảng: Tháng 10 Học phần bổ sung nâng cao: Tháng 10 – Tháng 12(*) Học phần chính: Tháng 12 – Tháng 5 Bảo vệ luận văn : Tháng 7 (lần 1) và tháng 10 (lần 2) (*) Học phần này là bắt buộc với những sinh viên chưa có Master 1 ngành Khoa học chính trị hoặc Quan hệ quốc tế.

  1. Thời gian đào tạo

Một (01) năm

  1. Học phí

2200 Euros  (Khoảng 57.000.000 VND)

  1. Điều kiện ứng viên

Đã hoàn thành Master 1 về Khoa học chính trị - Quan hệ quốc tế hoặc các ngành khoa học chính trị xã hội khác; Hoặc có bằng Tốt nghiệp Đại học (bac+4) về Khoa học chính trị - Quan hệ quốc tế hoặc các ngành khoa học chính trị xã hội khác với điểm trung bình là 14/20.

  1. Yêu cầu ngoại ngữ

Bằng TCF bậc 4 hoặc bằng DELF B2 theo khung tham chiếu châu Âu.

  1. Cơ hội đầu ra

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Khoa học chính trị, chuyên gia hoặc phụ trách nghiên cứu tại các cơ quan tổ chức Pháp ngữ, chuyên viên quốc tế, nhà ngoại giao, cố vấn, phụ trách dự án hoặc các bộ phận hợp tác quốc tế, các Tổ chức phi chính phủ,… Cơ hội khác Cơ hội nhận được học bổng thực tập tại nước ngoài

  1. Thành phần giảng viên

-       PGS. Đại sứ Dương Văn Quảng, Học viện Ngoại giao Việt Nam -       GS. Le Prestre Philippe, Đại học Laval, Québec, Canada. -       GS. Ramel Frédéric, Trung tâm Khoa học chính trị Paris -       GS. Devin Guillaume,  Trung tâm Khoa học chính trị Paris -       PGS. Nguyễn Thị Hạnh, Học viện Ngoại giao Việt Nam -       GV. Phan-Labays Thi Hoai Trang, Đại học Jean Moulin Lyon 3 -       GV. Do Benoit Hien Laetitia, Đại học Jean Moulin Lyon 3 -       Và các giảng viên khác

  1. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm

-       Thư ứng tuyển -       Đơn đăng kí -       CV -       Bản sao bằng cấp (từ trình độ Bac+4 trở lên), cùng với bản dịch tiếng Pháp công chứng -       Bảng điểm đại học, cùng với bản dịch tiếng Pháp công chứng

  1. Hỗ trợ và học bổng

Tổ chức Đại học Pháp Ngữ (Đại diện khu vực châu Á – Thái Bình Dương – DRAP) cung cấp hỗ trợ sinh hoạt phí cho trình độ thạc sĩ cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài. Truy cập website để biết thêm thông tin chi tiết: https://www.auf.org/asie-pacifique/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-allocations-regionales-de-niveau-master-avec-mobilite-annee-2019-2020/

  1. Cách thức nộp hồ sơ

Các ứng viên nộp hồ sơ theo 2 cách: -       Nộp trực tiếp tại Văn phòng thư ký chương trình (P106 – Toà B – Học viện Ngoại giao Việt Nam) -       Nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Khoa Tiếng Pháp - Học viện Ngoại giao Việt Nam, 69 đường Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Hồ sơ bản mềm gửi về địa chỉ email: adv-francophonie@dav.edu.vn Hình thức tuyển chọn: Xét duyệt hồ sơ. Một hội đồng bao gồm các thành viên từ Học viện Ngoại giao và Đại học Lyon 3, xét các hồ sơ ứng viên và soạn danh sách các viên đủ điều kiện trúng tuyển, sau đó được phê duyệt bởi ban phụ trách chương trình của hai bên. Thông báo kết quả: Cuối tháng 8 Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác Pháp ngữ khu vực CA-TBD, Học viện Ngoại giao Việt Nam 69 đường Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Email: adv-francophonie@dav.edu.vn Tổng đài: +8424 38 344 540 – Máy lẻ 3106, 3107 hoặc 3407     APPEL À CANDIDATURES MASTER 2 Mention “Relations internationales” Parcours « Francophonie et Relations internationales »  Diplôme délivré par l’Université Jean Moulin Lyon 3 Établissement d’accueil : Académie Diplomatique du Viet Nam (ADV – Hanoi) DELAI DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 15 AOUT Contenu de la formation -       Cours de remise à niveau en relations internationales et en langue française -       Histoire et géopolitique de la Francophonie -       Histoire, enjeux et moteurs de la Mondialisation -       Défis culturels, identitaires, religieux et de solidarité -       Etats, diplomatie et politique étrangère -       Le Francophonie et les Relations Internationales -       Méthodologie de recherche -       La Francophonie politique et les crises internationales Cours de Remise à niveau (*) : Octobre – Décembre Cours de Master 2 : Décembre – Mai Soutenance : Juillet (première session) et Octobre (deuxième session) (*) Ce cours est obligatoire pour ceux qui n’ont pas de Master 1 en science politique ou en relations internationales Durée de la formation 1 année Droits d’inscription et de scolarité 2200 Euros Environ 57.000.000 VND Profils des candidats Titulaires d’un Master 1 en science politique – relations internationales ou en d’autres sciences sociales et humaines ; ou Titulaires d’un diplôme de fin d’études universitaires (bac+4) en science politique – relations internationales ou en d’autres sciences sociales et humaines avec la note moyenne générale égale ou supérieure à 14/20. Compétences linguistique exigée Niveau 4 du TCF ou niveau DELF B2 du Cadre européen de référence Débouchés Doctorat Science politique, experts ou chargés d’études pour les institutions et opérateurs de la Francophonie, fonctionnaire international, diplomate, conseiller, chargé de mission ou cadre des services de coopération internationale, ONG,… Opportunités Opportunités de bourse de stage à l’étranger Corps enseignant -       Prof. Ambassadeur Duong Van Quang, Académie Diplomatique du Vietnam -       Prof. Le Prestre Philippe, Université Laval -       Prof. Ramel Frédéric, Science Po Paris -       Prof. Devin Guillaume, Science Po Paris -       Prof. Nguyen Thi Hanh, Académie Diplomatique du Vietnam -       Prof. Phan-Labays Thi Hoai Trang, Université Jean Moulin Lyon 3 -       Prof. Do Benoit Hien Laetitia, Université Jean Moulin Lyon 3 et d’autres professeurs. Dossier de candidature : -       Lettre de motivation -       Formulaires remplis (à trouver sur place ou demander par courriel) -       Curriculum vitae -       Photocopies des diplômé (à partir de Bac+4), avec traduction en français certifiée conforme -       Relevés de notes universitaires, avec traduction en français certifiée conforme. Aides et bourses L’Agence universitaire de la Francophonie (Direction régionales Asie-Pacifique – DRAP) propose des allocations régionales de niveau master avec ou sans mobilité pour des étudiants vietnamiens ou étrangers. Vous pouvez trouver des informations à ce sujet sur le site de la DRAP : : https://www.auf.org/asie-pacifique/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-allocations-regionales-de-niveau-master-avec-mobilite-annee-2019-2020/ Dépôt du dossier de candidature Les candidats déposent leur dossier, soit directement au Secrétariat du programme (Salle 106 – Bâtiment B – Académie Diplomatique du Vietnam), soit par voie postale à l’adresse : Khoa Tieng Phap – Hoc vien Ngoai giao, 69 rue Chua Lang, Dong Da, Hanoi, Viet Nam La version électronique du dossier est envoyée à l’adresse email : adv-francophonie@dav.edu.vn Type de sélection  La sélection se fait sur dossier. Une commission mixte, composée des membres de l’ADV et Lyon 3, examine les dossiers de candidature et établit une liste des étudiants admissibles qui sera ensuite soumise à l’approbation des responsables de la formation des deux établissements. Contact Académie Diplomatique du Vietnam 69 rue Chua Lang, Dong Da, Hanoi, Viet Nam www.dav.edu.vn Email: adv-francophonie@dav.edu.vn Tel: +8424 38 344 540 – Postes 3106, 3107 ou 3407    

Cùng chuyên mục