THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học năm 2020

16:39 16/09/2020

 

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học năm 2020

  Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 và Công văn số 3407/BGDĐT-GDĐH ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Đề án Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020 của Học viện Ngoại giao, Hội đồng tuyển sinh Đại học 2020 thông báo các nội dung mới của Đề án Tuyển sinh của Học viện Ngoại giao (HQT) như sau:
  1. Điều chỉnh, bổ sung thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh và học phí trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 (chi tiết tại các Phụ lục kèm theo).
  2. Nội dung Đề án điều chỉnh (về chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh, học phí,…) được cập nhật và công bố tại Cổng thông tin điện tử của Học viện và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
  3. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo Đại học, số máy 024.3834.4540 (máy lẻ 2203) hoặc hotline: 0943.482.840.
Trân trọng thông báo./.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(đã ký)

 

 

TS. Phạm Lan Dung

 

Cùng chuyên mục