Thực hiện công khai

THỰC HIỆN CÔNG KHAI

ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

NỘI DUNG CÔNG KHAI

 

I. CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ

I.1.   Chuẩn đầu ra của các ngành

       (Ban hành kèm theo Quyết định số 436/QĐ – HVNG, ngày 09/12/2010)

    I.1.1.   Ngành Quan hệ Quốc tế

    I.1.2.   Ngành Kinh tế Quốc tế

    I.1.3.   Ngành Luật Quốc tế

    I.1.4.   Ngành Truyền thông Quốc tế 

    I.1.5.   Ngành Tiếng Anh

    I.1.6.   Ngành Tiếng Pháp

    I.1.7.   Phụ lục 1 (Kỹ năng tiếng Anh)

    I.1.8.   Phụ lục 2 (Kiến thức Tin học)

    I.1.9.   Phụ lục 3 (Kỹ năng tiếng Pháp)

I.2.   Cam kết chất lượng giáo dục 

       (Ban hành kèm theo Công văn số 974/CV/HVNG-ĐT, ngày 29/12/2014)

    I.2.1.   Ngành Quan hệ Quốc tế

          I.2.1.1. Ngành Quan hệ Quốc tế hệ Sau đại học

                 (1) Biểu mẫu 20 – Ngành Quan hệ Quốc tế – hệ Sau đại học

          I.2.1.2. Ngành Quan hệ Quốc tế hệ Đại học

                 (1) Biểu mẫu 20 – Ngành Quan hệ Quốc tế – hệ Đại học

                 (2) Phụ lục I – Nội dung chương trình cử nhân Quan hệ Quốc tế

                 (3) Phụ lục II – Giảng viên giảng dạy và hướng dẫn

                 (4) Phụ lục III – Mục đích nội dung môn học

                 (5) Phụ lục IV – Môn học và lịch trình giảng dạy

                 (6) Phụ lục V – Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo

         I.2.1.3. Ngành Quan hệ Quốc tế hệ Cao đẳng

                 (1) Biểu mẫu 20 – Ngành Quan hệ Quốc tế – hệ Cao đẳng

                 (2) Phụ lục I – Nội dung chương trình đào tạo hệ Cao đẳng

                 (3) Phụ lục II – Giảng viên giảng dạy

                 (4) Phụ lục III – Mục đích, nội dung môn học

                 (5) Phụ lục V – Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo

    I.2.2.   Ngành Kinh tế Quốc tế

         I.2.2.1. Ngành Kinh tế Quốc tế hệ Sau đại học

                 (1) Biểu mẫu 20 – Ngành Kinh tế Quốc tế – hệ Sau đại học

         I.2.2.1. Ngành Kinh tế Quốc tế hệ Đại học

                 (1) Biểu mẫu 20 – Ngành Kinh tế Quốc tế – hệ Đại học

                 (2) Phụ lục I – Nội dung chương trình

                 (3) Phụ lục II – Giảng viên giảng dạy và hướng dẫn

                 (4) Phụ lục IV – Môn học và lịch trình giảng dạy

                 (5) Phụ lục V – Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo

    I.2.3.   Ngành Luật Quốc tế

          I.2.3.1. Ngành Luật Quốc tế hệ Sau đại học

                 (1) Biểu mẫu 20 – Ngành Luật Quốc tế – hệ Sau đại học 

          I.2.2.1. Ngành Luật Quốc tế hệ Đại học

                 (1) Biểu mẫu 20 – Ngành Luật Quốc tế – hệ Đại học

                 (2) Phụ lục I – Nội dung chương trình

                 (3) Phụ lục II – Giảng viên giảng dạy và hướng dẫn

                 (4) Phụ lục III – Đề cương chi tiết các môn học

    I.2.4.   Ngành Truyền thông Quốc tế

                 (1) Biểu mẫu 20 – Ngành Truyền thông Quốc tế

                 (2) Phụ lục I – Nội dung chương trình cử nhân Truyền thông Quốc tế

                 (3) Phụ lục II – Đội ngũ giáo viên

                 (4) Phụ lục III – Mục đích nội dung môn học

                 (5) Phụ lục IV – Môn học và lịch trình giảng dạy

                 (6) Phụ lục V – Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo

    I.2.5.   Ngành Ngôn ngữ Anh

                 (1) Biểu mẫu 20 – Ngành Ngôn ngữ Anh

                 (2) Phụ lục I – Nội dung chương trình

                 (3) Phụ lục II – Đội ngũ giáo viên

                 (4) Phụ lục III – Mục đích nội dung môn học

                 (5) Phụ lục IV – Lịch trình giảng dạy

                 (6) Phụ lục V-1 – Giáo trình do Khoa tiếng Anh biên soạn

                 (7) Phụ lục V-2 – Tài liệu tham khảo

                 (8) Phụ lục VI – Phương pháp đánh giá

    I.2.6.   Ngành Ngôn ngữ Pháp

                 (1) Biểu mẫu 20 – Ngành Ngôn ngữ Pháp

                 (2) Phụ lục II – Giảng viên giảng dạy và hướng dẫn

                 (3) Phụ lục III – Mục đích nội dung môn học

                 (4) Phụ lục IV – Môn học và lịch trình giảng dạy

                 (5) Phụ lục V-1 – Giáo trình do Khoa tiếng Pháp biên soạn

                 (6) Phụ lục V-2 – Danh mục tài liệu tham khảo

                 (7) Phụ lục VI – Phương pháp đánh giá

I.3.   Một số tài liệu công khai khác

          Biểu mẫu tổng hợp thông tin công khai năm học 2014-2015

          Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo

          – Hội nghị, hội thảo:

                  + Năm 2008 – 2009         + Năm 2010 – 2011

                  + Năm 2012                   + Năm 2013                  + Năm 2014

          – Danh mục Luận án Tiến sĩ

          – Danh mục Luận văn Cao học

          – Danh mục Khóa luận Đại học

          – Phiếu điều tra việc làm

I.4.   Tỷ lệ tốt nghiệp năm 2014

         Biểu mẫu 21 (năm 2014)

II. CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

    II.1.  Biểu mẫu 22: Cơ sở vật chất (năm học 2014-2015)

    II.2.  Biểu mẫu 23: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên (năm học 2014-2015)

III. CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

    III.1.  Quyết định ban hành khung học phí năm học 2014 – 2015

    III.2.  Biểu mẫu 24: Công khai tài chính năm học 2014 – 2015

IV. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

    IV.1.  Chương trình hành động về đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2010-2012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC