Trang thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ - NCS Trịnh Quân

00:00 12/04/2023

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Đề tài: “Quá trình hội nhập của Liên minh châu Âu dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tuý”

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế       Mã số: 9310206

Nghiên cứu sinh: Trịnh Quân

Người hướng dẫn: GS. TS. Vũ Dương Huân

Cơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

 

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

 

Mặc dù trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều công trình khoa học quan tâm đến quá trình hội nhập của EU, tuy nhiên nghiên cứu trực tiếp về quá trình hội nhập của EU dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tuý (CNDT) lại chưa thực sự phong phú. Việc nghiên cứu những ảnh hưởng của CNDT tới quá trình hội nhập của EU trên các lĩnh vực trụ cột có ý nghĩa quan trọng và mang tính cấp thiết cao, góp phần làm rõ ảnh hưởng của một trào lưu chính trị trỗi dậy trở lại đối với chính sách và kết quả hội nhập của EU.

Luận án cung cấp một cách hệ thống những vấn đề cơ bản về quá trình hội nhập của EU: chủ nghĩa khu vực, hội nhập khu vực, một số lý thuyết quan hệ quốc tế về vấn đề hội nhập của EU; quá trình hình thành và phát triển của EU. Ngoài ta, tác giả đã làm rõ cách tiếp cận, đặc điểm chung của chủ nghĩa dân tuý, một số quan điểm chống toàn cầu hoá mối quan hệ giữa quá trình hội nhập và chủ nghĩa dân tuý ở EU.

Luận án phân tích sự trỗi dậy của CNDT trong giai đoạn 2009 - 2020 và những ảnh hưởng đáng kể đến việc hoạch định, triển khai chính sách hội nhập của EU trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị - an ninh - đối ngoại và tư pháp. Trong đó, luận án chứng minh về cơ bản, CNDT tác động không thuận tới tiến trình nhất thể hoá châu Âu, song cũng tạo được tác động tích cực nhất định trên một số khía cạnh cụ thể.

Luận án đưa ra một số dự báo, cụ thể các phong trào dân túy ở EU có khả năng sẽ phát triển ở mức độ chừng mực, tiếp tục duy trì ở một số nước, nhưng xu thế giảm tầm ảnh hưởng ở nhiều nước còn lại và ở toàn khu vực. Dù xu hướng củng cố đoàn kết nội bộ, thúc đẩy hội nhập nội khối sâu rộng vẫn là chủ đạo, CNDT đang và sẽ tiếp tục tác động đến tiến trình nhất thể hoá châu Âu song ở chừng mực nhất định, mang tính thời điểm và không đồng đều tại các quốc gia. Trên cơ sở dự báo, luận án đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam trong quan hệ với EU và các nước thành viên.

 

INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation title: “European integration under the impact of populism”

 

Major: International Relations                   

Ref. Code No. 9310206

Ph.D. Candidate: Trinh Quan

Advisor: Prof. Dr. Vu Dương Huan

Academic Institution: Diplomatic Academy of Vietnam

 

FINDINGS OF THE DISSERTATION

 

Many existing works of literature in the world and Viet Nam have given their attention to European integration; however, the author of the dissertation finds out that not much has been studied directly on European integration under the impact of populism. The study of the impact of populism on European integration in key fields is of great significance and urgency, clarifying the impact of a resurgent political movement on the policy implementation, and outcomes of European integration.

The dissertation provides systematically some basics concerning European integration such as regionalism, regional integration, explanations of IR theories on European integration, the process of foundation, and the development of the EU. In addition, the author has partly pointed out the perception and characteristics of populism, anti-globalization populist discourses, and the relations between the integration process and populism in the EU.

The dissertation analyzes the rise of populism from 2009 to 2020, and its significant influences on the planning and implementation of EU integration policies in the fields of economics, politics - security - foreign affairs, and justice – home affairs. In particular, the dissertation proves that populism mainly had negative impacts on the process of European unification, but it might also be a certain positive stimulus for several specific aspects.

The dissertation delivers some forecasts, particularly populist movements in the EU are expected to develop in moderation, continuing to remain in some specific countries, but may decrease the influence in the other countries and in the whole region. Although the need of consolidating internal solidarity and promoting deep intra-regional integration is still mainstream, populism may continue to have an impact on the process of European unification, but to a moderate extent, temporally and unevenly across countries. On the basis of the forecasts, the dissertation comes up with policy implications for Viet Nam in relations with the EU and its member states.

Cùng chuyên mục