Trang thông tin về Luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Phú Tân Hương

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Những điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ với Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh”

                                            Chuyên ngành:      Quan hệ Quốc tế

                                                        Mã số:      62.31.02.06

                                          Nghiên cứu sinh:      Nguyễn Phú Tân Hương

                 Người hướng dẫn khoa học thứ 1:      TS. Đỗ Sơn Hải

                 Người hướng dẫn khoa học thứ 2:      PGS. TS. Hoàng Khắc Nam

                                            Cơ sở đào tạo:      Học viện Ngoại giao

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Trên thế giới, nhiều học giả đã nghiên cứu về quan hệ Mỹ – ASEAN từ năm 1967, chính sách quay trở lại Đông Nam Á của Mỹ nói chung và chính sách với ASEAN nói riêng từ khi Tổng thống Obama lên cầm quyền. Tuy nhiên, tiếp cận quan hệ ASEAN – Mỹ từ góc độ ASEAN khó hơn so với từ phía Mỹ, bởi ASEAN hợp tác còn khá lỏng lẻo theo Phương cách ASEAN và chưa có chính sách đối ngoại chung. Một vài bài nghiên cứu cũng đề cập đến quan điểm của ASEAN với Mỹ và tình thế tiến thoái lưỡng nan của ASEAN trong mối quan hệ cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung hiện nay, song nghiêng về hợp tác trên lĩnh vực kinh tế hoặc chỉ nghiên cứu trong khoảng thời gian ngắn và thiếu toàn diện. Vì vậy, “Những điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ với Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh” là đề tài tương đối mới và chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu và có hệ thống nào về vấn đề này được công bố, cả trong và ngoài nước.

Tuy là tập hợp của 10 quốc gia vừa và nhỏ ở Đông Nam Á, có những thời điểm và trong một số vấn đề bị chia rẽ, nhưng nhìn chung, ASEAN đã tích cực và chủ động có những điều chỉnh hợp lý và ứng xử khôn khéo, góp phần đạt được những mục tiêu đề ra trong quan hệ với siêu cường Mỹ. Luận án đã cung cấp một cách hệ thống những cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc ASEAN điều chỉnh quan hệ với Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh, những điều chỉnh của ASEAN về lập trường chung trong quan hệ với Mỹ, nội dung quan hệ và phương cách để triển khai quan hệ trên thực tế qua ba giai đoạn, theo các dấu mốc phát triển về “lượng” và “chất” của ASEAN: từ 1991 – 1999, 1999 – 2008 và từ 2008 đến nay.

Luận án dự báo triển vọng ASEAN điều chỉnh quan hệ với Mỹ đến năm 2020 trên cơ sở dự đoán tình hình khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong tương lai ngắn hạn, phân tích những cơ hội đem lại và thách thức có thể đặt ra cho mối quan hệ ASEAN – Mỹ. Đồng thời luận án đưa ra một số khuyến nghị mang tính gợi mở cho chính sách đối ngoại của Việt Nam với các nước lớn nói chung, với Mỹ nói riêng và chính sách với ASEAN.

Luận án là công trình nghiên cứu vừa mang tính tổng kết vừa mang tính dự báo. Sau khi bảo vệ cấp Học viện, luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên học chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, chuyên sâu Nghiên cứu ASEAN. Ở một mức độ nhất định, kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các học giả và nhà hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam với Mỹ và với ASEAN.

Nội dung tóm tắt của Luận án xem tại đây

Nội dung toàn văn của Luận án xem tại đây

INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “ASEAN’s adjustments in the relations with the US since the end of the Cold War”

                                                         Major:      International Relations

                                             Ref. Code No.:      62.31.02.06

                                         Ph.D. Candidate:      Nguyen Phu Tan Huong

                                             1st Supervisor:      Dr. Do Son Hai

                                             2nd Supervisor:      Associate Professor, Dr. Hoang Khac Nam

                                   Academic Institution:      Diplomatic Academy of Vietnam

FINDINGS OF THE DISSERTATION

Many existing literatures in the world have given their attention to the US – ASEAN relations since 1967, the US’s pivot to Southeast Asia in general and it’s foreign policy towards ASEAN under the Obama Administration. However, approaching the ASEAN – US relations from the ASEAN’s perspectives is much more difficult, due to ASEAN’s loose cooperation under the ASEAN Way and no common foreign policy. Several researchers touched on the ASEAN’s perspectives towards the US and ASEAN’s dilemma in the current strategic competition between the US and China, nevertheless, they either did the research more economically or in a short period of time and lack of the overview of the relations. Therefore, “ASEAN’s adjustments in the relations with the US since the end of the Cold War” is a rather new topic and there has never had such a specific and systematic research on this topic published.

Despite of being a group of 10 small to medium-sized countries in Southeast Asia and being separated sometimes on some issues, ASEAN still has its own certain activeness and self-reliance in adjusting its relations with the US, contributing to achieving the set objectives in the relations with the super power. The dissertation provides systematically theoretical and practical bases for ASEAN to adjust its relations with the US since the end of the Cold War, ASEAN’s adjustments on its common positions on the relations with the US, the content of the relationship and the way how to implement it in three periods of time in accordance with the ASEAN’s milestones in its “quantity” and “quality”, as followings: from 1991 – 1999, 1999 – 2008 and since 2008.

The dissertation has forecasted scenarios of ASEAN’s adjustments in the relations with the US up to 2020, based on predicting the changes in the Asia – Pacific region in the coming future, analyzing opportunities and challenges facing the ASEAN – US relations. Furthermore, the dissertation has suggested some recommendations for the foreign policy making process in the relations with major powers in general and the US in particular and with ASEAN.  

The dissertation is a systematic research on ASEAN’s adjustments in the relations with the US since the end of the Cold War and able to predict possibilities up to 2020. Thus, after being defended at the Academy level, the dissertation can be used as reference for lecturers, PhD candidates and students studying ASEAN Studies in international relations. To some extent, the result of the dissertation can be used as reference for scholars and foreign policy makers in the relations with the US and ASEAN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC