Trang thông tin về Luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Huyền Trang

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Tác động của nhân tố đảng phái đến chính sách đối ngoại của Chính quyền Obama”

Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế

Mã số: 62310206

Nghiên cứu sinh: Trần Huyền Trang

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Cơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Nghiên cứu về Mỹ và chính sách đối ngoại của Mỹ đã thu hút được sự quan tâm của giới học thuật trên thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu về quan hệ giữa đảng phái chính trị và chính sách đối ngoại của Mỹ chưa thực sự phong phú và phản ánh một cách đầy đủ về tác động của nhân tố đảng phái đến chính sách đối ngoại của Mỹ. Tại Việt Nam, Luận án có thể được coi là công trình nghiên cứu mang tính hệ thống đầu tiên về vấn đề này.

Trên cơ sở lý luận về phân tích chính sách đối ngoại, phân tích đảng phái chính trị và thông qua thực tiễn về mối quan hệ giữa đảng phái chính trị Mỹ với chính sách đối ngoại của Mỹ, Luận án đã đi vào phân tích về tác động của nhân tố đảng phái đến chính sách đối ngoại của Chính quyền Obama. Từ đó, Luận án đã đề xuất khung phân tích để dự báo về tác động của nhân tố đảng phái đến chính sách đối ngoại của Mỹ giai đoạn hậu Obama. Đồng thời, Luận án đã đề xuất một số khuyến nghị chính sách mang tính gợi mở để thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt – Mỹ trong tình hình mới.

Kết quả của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách đối ngoại, cũng như cho công tác nghiên cứu, giảng dạy về Mỹ tại Việt Nam.

INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “Impacts of political party factor on the foreign policy of the Obama Administration”

Major: International Relations

Ref. Code No.: 62310206

Ph.D. Candidate: Tran Huyen Trang

Advisor: Professor, Dr. Nguyen Thai Yen Huong

Academic Institution: Diplomatic Academy of Vietnam

FINDINGS OF THE DISSERTATION

Although American studies and U.S. foreign policy analysis have drawn enormous attention of the academic community all over the world as well as in Viet Nam, the study of the relationship between political parties and the U.S. foreign policy are still small in quantity and have not fully reflected the impacts of political party factor on the U.S. foreign policy. This dissertation may be considered as the first systematic study on this subject in Viet Nam.

Based on the theory of foreign policy analysis, political party analysis and the practical implications of the relationship between American political parties and the U.S. foreign policy, this dissertation carried out a comprehensive analysis of the impacts of political party factor on the foreign policy of the Obama Administration. The dissertation also proposed an analytical framework for forecasting the impacts of political party factor on the U.S. foreign policy in the post-Obama era. Lastly, the dissertation came up with some recommendations aimed at further promoting the Viet Nam – U.S. Comprehensive Partnership in the new context.

The dissertation can be used as documentation for Viet Nams foreign policy planners, reference for research establishment as well as material for teaching American studies.

Nội dung tóm tắt của Luận án xem tại đây

       Nội dung toàn văn của Luận án xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC