Trang thông tin về Luận án Tiến sĩ Đào Đình Kỳ

10:18 12/07/2019

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Chính sách đối ngoại của Campuchia dưới thời Thủ tướng Hun Sen (1997-2017)”

Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế

Mã số: 9310206

Nghiên cứu sinh: Đào Đình Kỳ

Người hướng dẫn khoa học thứ 1: PGS. TS. Nguyễn Thị Quế

Người hướng dẫn khoa học thứ 2: TS. Đỗ Thị Thanh Bình

Cơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Nghiên cứu về Campuchia, quá trình hình thành, phát triển và quan hệ đối ngoại của Campuchia với các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế thu hút sự quan tâm của nhiều học giả, nhà nghiên cứu, trong và ngoài nước. Mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu như vậy, song nghiên cứu trực tiếp về nội dung và quá trình triển khai chính sách đối ngoại của Campuchia dưới thời Thủ tướng Hun Sen (1997-2017) lại chưa thực sự phong phú. Có thể khẳng định, luận án là một trong những công trình nghiên cứu đầu tiên, có hệ thống từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam về chính sách đối ngoại của Campuchia.

Luận án phân tích và làm rõ cơ sở hoạch định, nội dung và quá trình triển khai chính sách đối ngoại của Campuchia với các nước lớn, các nước láng giềng, các tổ chức khu vực và quốc tế; trên cơ sở đó đánh giá những thành tựu, hạn chế và đặc điểm của chính sách đối ngoại Campuchia giai đoạn 1997-2017, đưa ra dự báo về xu hướng điều chỉnh chính sách đối ngoại của Campuchia đến năm 2028. Kết quả nghiên cứu của luận án vừa có giá trị khoa học vừa có giá trị thực tiễn. Về mặt khoa học, luận án góp phần làm phong phú thêm những nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Campuchia, bổ sung, cập nhật nhiều thông tin, tài liệu về chính sách đối ngoại Campuchia thời kỳ hội nhập. Về mặt thực tiễn, luận án góp phần nhận diện những nội dung cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Campuchia dưới thời Thủ tướng Hun Sen (1997-2017) như mục tiêu, nguyên tắc, phương châm, nhiệm vụ, phương hướng và quá trình triển khai chính sách đối ngoại của Campuchia với các nước lớn, các nước láng giềng, các tổ chức khu vực và quốc tế, tạo cơ sở đánh giá toàn diện hơn, phục vụ công tác tham mưu, hoạch định chính sách của Việt Nam trong quan hệ với Campuchia thời gian tới.

Theo đó, luận án có thể là nguồn tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, một số đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao, làm tư liệu giảng dạy, trao đổi học thuật tại Học viện Ngoại giao và một số cơ sở đào tạo, giáo dục khác./.

INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “Cambodian foreign policy under Prime Minister Hun Sen’s administration (1997-2017)”

Major: International Relations

Ref. Code No.: 9310206

Ph.D. Candidate: Dao Dinh Ky

1st Advisor: Associate Professor, Dr. Nguyen Thi Que

2nd Advisor: Dr. Do Thi Thanh Binh

Academic Institution: Diplomatic Academy of Vietnam

FINDINGS OF THE DISSERTATION

Studies on Cambodia, in the aspects of its national-building process and its external relations with other countries and international organizations as well, have emerged in academia with several hundred pages long, written not only by Vietnamese but also by foreign experts. However, studies directly focusing on Cambodian foreign policy under Prime Minister Hun Sen’s administration (1997-2017) are still in short supply. This research - “Cambodian foreign policy under Prime Minister Hun Sen’s administration (1997-2017)”, so far, should be the cornerstone of this research field from a Vietnamese perspective.

In this dissertation, the rationale for the formation and implementation of Cambodian foreign policies towards the major powers, the neighboring countries and the international organizations are figured out and analyzed. Afterwards, the policy assessment reveals features, achievements and limitations of Cambodian foreign policy between 1997 and 2017 and gives forecast on its trajectory by 2028. This dissertation will bring about not only academic but also practical values. Academically, the dissertation with its the insightful records will enrich the supply of research works on Cambodian foreign policy amidst its integration process. Practically, the dissertation will contribute to identifying such key contents of Cambodian foreign policy under Hun Sen’s administration as its goals, principles, objectives, implementation and trend, offering the multi-faceted approaches for Vietnam’s policy-consulting and -making activities towards Cambodia in the future.

Therefore, this dissertation on the one hand, might be used as a reference for policymakers and researchers of the Ministry of Foreign Affairs and on the other hand, as the teaching materials at the Diplomatic Academy of Vietnam and in other educational institutions./.

       Nội dung tóm tắt của Luận án xem tại đây