Trang thông tin về Luận án Tiến sĩ Đào Thị Nguyệt Hằng

11:42 13/08/2019

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam từ năm 1992 đến nay”Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tếMã số: 9310206Nghiên cứu sinh: Đào Thị Nguyệt HằngNgười hướng dẫn khoa học thứ 1: PGS. TS. Trần Thọ QuangNgười hướng dẫn khoa học thứ 2: GS.TS Nguyễn Thái Yên HươngCơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Nghiên cứu về Hàn Quốc và quan hệ Việt Nam Hàn Quốc là chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Tuy nhiên, mảng đề tài về ngoại giao kinh tế và chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam còn chưa được nghiên cứu một cách hệ thống và thấu đáo ở Việt Nam.

Đây là một công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống từ góc độ Việt Nam về chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại năm 1992 giao đến năm 2018.

Luận án hệ thống hóa và phân tích chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử trên nền tảng lý luận và thực tiễn về ngoại giao kinh tế trong quan hệ quốc tế và trên cơ sở chính sách đối ngoại của Hàn Quốc.

Luận án phân tích những thành tựu đạt được, nghiên cứu những tác động của chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam trên các lĩnh vực; đánh giá những mặt thuận lợi, những vấn đề đang đặt ra trong bối cảnh hiện nay trong quá trình triển khai chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam.

Luận án đưa ra một số dự báo về xu hướng trong chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc, dự báo một số kịch bản quan hệ tác động lên chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và đưa ra những đề xuất, khuyến nghị cho Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế với Hàn Quốc, một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu của luận án vừa có giá trị khoa học, vừa có giá trị thực tiễn. Luận án là tài liệu tham khảo dành cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định và thực thi chính sách tham khảo và vận dụng trong thực tiễn triển khai chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc nhằm tận dụng hiệu quả hơn chính sách này để phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

INFORMATION SHEET PAGE ON DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: "South Korean policy on economic diplomacy towards Vietnam since 1992"Specialization: International RelationsCode: 9310206Ph.D. Candidate: Dao Thi Nguyet Hang1st Advisor: Assoc. Professor, Dr. Tran Tho Quang2nd Advisor: Professor. Dr. Nguyen Thai Yen HuongAcademic Institution: Diplomatic Academy of Vietnam

KEY FINDINGS OF THE DISSERTATION

The research topic on South Korea and its relations with Vietnam has drawn significant attention of both Vietnamese local and international experts. However, works in the specific field of South Korean policy on economic diplomacy towards Vietnam have not been comprehensively and coherently conducted in Vietnam. This dissertation is the pioneer in such a research field from a Vietnamese perspective between 1992 - when the two countries established their diplomatic relations - and 2018.

In this dissertation, South Korean policy on economic diplomacy towards Vietnam is chronologically traced through different historical periods. Based on those theoretical and empirical data on South Korean economic diplomacy underneath its general external relations and on the framework of its foreign policy, the subject is analyzed systematically.

The dissertation figures out the achievements and the implications of South Korean economic diplomacy policy towards Vietnam in the different aspects. Therefore, prospects and hurdles of the present implementation of South Korean policy on economic diplomacy towards Vietnam are operationalized.

Trajectory of South Korean policy on economic diplomacy and possible implications of such policy upon Vietnam by 2025, amidst the 2030 vision are then anticipated. The final part puts forward recommendations for Vietnam to further promote economic ties with South Korea as one of Vietnam's top economic partners.

Key findings of this dissertation will place not only academic but also practical values. This dissertation can be used as a reference for researchers and policy makers in the practice of utilizing South Korean policy on economic diplomacy for the sake of the Vietnamese economy in the foreseeable future.

Nội dung tóm tắt của Luận án xem tại đây.