Trang thông tin về Luận án Tiến sĩ Đỗ Thị Hồng Loan

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh sau chiến tranh lạnh”

Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế

Mã số: 62310206

Nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Hồng Loan

Người hướng dẫn khoa học thứ 1: PGS. TS. Nguyễn Nam Dương

Người hướng dẫn khoa học thứ 2: PGS.TS. Nguyễn Phương Bình

Cơ sở đào tạo: Học Viện Ngoại giao

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Mặc dù trên thế giới và Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu về chủ đề hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên khía cạnh an ninh và đối ngoại của vấn đề chưa được đề cập một cách đầy đủ và toàn diện. Luận án “Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh sau Chiến tranh lạnh” với góc độ tiếp cận dịch bệnh là một nội dung của vấn đề an ninh phi truyền thống, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc. Ở Việt Nam, luận án có thể được coi là công trình nghiên cứu mang tính hệ thống đầu tiên về vấn đề này.

Luận án góp phần làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh và kinh nghiệm của một số nước tiêu biểu trong phòng chống dịch bệnh.

Các kết quả nghiên cứu của luận án đóng góp vào các lý luận hiện nay về vai trò, vị trí của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh nói chung và trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam, liên quan đến các khía cạnh an ninh, phát triển, ảnh hưởng.

Trên cơ sở nghiên cứu hợp tác quốc tế song phương và đa phương của Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, luận án đã rút ra nhận xét, đánh giá về các kết quả đạt được và hạn chế; đưa ra một số dự báo về xu hướng dịch bệnh, những vấn đề đặt ra và triển vọng hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh. Đồng thời luận án đã đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Luận án một trong những nguồn tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và giảng dạy về hội nhập quốc tế, cụ thể là hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế nói chung và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh nói riêng. Ở một mức độ nhất định, kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định, thực thi chiến lược, chính sách nhằm tăng cường vị thế trong hợp tác quốc tế của Việt Nam lĩnh vực phòng chống dịch bệnh trong tương lai.

INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “Vietnam’s international cooperation in the field of preventing and combating epidemic after the Cold War”

Major: International Relations

Ref. Code No.: 62310206

Ph.D. Candidate: Do Thi Hong Loan

1st Advisor: Associate Professor, Dr. Nguyen Nam Duong

2nd  Advisor: Associate Professor, Dr. Nguyen Phương Binh

Academic Institution: Diplomatic Academy of Vietnam

FINDINGS OF THE DISSERTATION

There has been a variety of existing literatures in the world and Vietnam mentioned to international cooperation in the field of preventing and combating epidemic; however, the aspect of security and diplomacy of this issue has not been fully approached. The dissertation “Vietnam’s international cooperation in the filed of preventing and combating epidemic after the Cold War” with non traditional security approach in the context of globalization and international integration bears profoundly scientific and practical meaning, and can be seen as the first systematic study in Vietnam.

The dissertation clarifies the theoretical and practical basis of international cooperation in the field of epidemic prevention and combating as well as the experience of some typical countries in this filed.

The disertation’s findings make contribution to the current theories on the role and position of international cooperation in this field in general and in the overall foreign policy policy of Vietnam, related to security, development and influence aspects

Based on researching bilateral and multilateral international cooperation of Vietnam in the field of epidemic prevention and combating, the author of the dissertation has drawn assessments on the achieved results and limitations, making predictions about epidemic trends, prospects for international cooperation of Vietnam in epidemic prevention and combating. Simultaneously, the dissertation has proposed a number of recommendations to promote Vietnam’s international cooperation in this field.

The dissertation can be used as one of the reference sources for research and teaching on international integration, specifically in  medicine international cooperation in general and in public health care, epidemic prevention and combating in particular. To a certain extent, the dissertation’s results can be used as a reference for strategy planners and policy makers to enhance Vietnam’s position in the international cooperation of epidemic prevention and combating in the future.

Nội dung tóm tắt của Luận án xem tại đây.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC