Trang thông tin về Luận án Tiến sĩ Keophalyvanh Xaysetha

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Chính sách đối ngoại của CHDCND Lào đối với việc xây dựng Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN năm 2015”

Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế

Mã số: 9310206

Nghiên cứu sinh: Keophalyvanh Xaysetha

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Cơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Hiện nay vẫn chưa có một nghiên cứu đáng kể nào về chính sách của CHDCND Lào đối với việc xây dựng Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN (ASCC). Luận án sẽ nghiên cứu vấn đề mới này.

Luận án đã xem xét các lý thuyết v hi nhp như là cơ sở lý luận cho chính sách của CHDCND Lào về vic xây dựng ASCC và xem xét các cơ sở thc tin cho vic CHDCND Lào tham gia xây dựng ASCC bao gm tình hình thế gii và khu vực, quá trình xây dựng ASCC cùng với cơ sở văn hoá – xã hội và chính sách đối ngoi chú trọng đến hi nhp ca CHDCND Lào hiện nay.

Luận án đã nghiên cứu tng th và toàn diện v chính sách của CHDCND Lào về vic xây dựng ASCC theo góc độ tiếp cn cơ hội cùng với thách thức dn đến mc tiêu và ni dung cũng như quá trình triển khai chính sách trong thực tế.

Luận án đi sâu vào đánh giá c th v thành công và tồn ti trong quá trình triển khai chính sách để tđó rút ra bài học kinh nghim, đưa ra các dự án về triển vọng trong tương lai của chính sách của CHDCND Lào về việc xây dựng ASCC và từ đó đưa ra bốn nhóm giải pháp cụ thể sau cho quá trình triển khai chính sách này trong tương lai đạt hiểu quả cao hơn: Nâng cao năng lực quản lý, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về ASCC, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy hiệu quả các hoạt động ngoại giao văn hoá trong khuôn khổ ASCC.

Luận án sẽ đóng góp một phần vào lĩnh vực nghiên cứu về quá trình xây dựng Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN vốn vẫn đang còn thiếu và yếu hiện nay cũng như về chính sách đối ngoại của CHDCND Lào với ASEAN. Luận án có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy về Quan hệ quốc tế nói chung và về chính sách đối ngoại của CHDCND Lào với ASEAN nói riêng.Về mặt thực tiễn, luận án góp phần tham mưu và hoạch định chính sách của CHDCND Lào trong thời gian tới đồng thời là tài liệu sử dụng cho quá trình tham gia cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho CHDCND Lào tại ASEAN.

DOCTORAL DISSERTATION INFORMATION

Dissertation title: “Foreign policy of Lao PDR towards 2015 ASEAN Socio-Cultural Community building”

Major: International Relations

Ref. Code No.: 9310206

Ph.D. Candidate: Keophalyvanh Xaysetha

Advisor: Professor, Dr. Nguyen Thai Yen Huong

Academic Institution: Diplomatic Academy of Vietnam     

CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Currently, there is no significant research on the foreign policy of the Lao People’s Democratic Republic (Lao DPR) towards 2015 ASEAN Socio-Cultural Community building. The dissertation, therefore, will focus on studying this new subject.

The dissertation examines theories of integration as a theoretical basis for the foreign policy of Lao PDR on the development of the ASCC 2015, at the same time examining the practical basis for Lao PDR’s participation in ASCC 2015 building, includes global and regional context, ASCC 2015’s building process, Lao PDR’s socio-cultural establishments and the country’s current policy that focus on integration.

The dissertation examines Lao PDR’s foreign policy towards ASCC 2015 building comprehensively from the perspective: opportunities and challenges lead to the goals, content and implementation process of current Lao PDR’s foreign policy.

The dissertation also gives specific evaluations on the achievements and remaining challenges for the policy implementation process in order to provide lessons and give suggestions for the policy in the future on ASCC building. Henceforth provides four sets of specific solutions for a further effective policy implementation in the future, which are: Management capacity enhancement, ASCC2015’s propaganda efficiency improvement, Human resources quality enhancement, Strengthen cultural diplomacy within the framework of ASCC 2015.

The dissertation is expected to contribute to the researches on ASCC building process, which is currently considered to be weak and incomplete, as well as Lao PDR’s foreign policy towards ASEAN. The dissertation can be used as reference for other researches, lectures on International Relations generally, and on Lao PDR’s foreign policy particularly. In practical terms, the dissertation contributes to the policy counseling and making of the Lao PDR in the future, and it could also be used as supporting materials for Lao PDR’s participation in ASEAN as well as human resources training for Lao PDR in ASEAN process.

Nội dung tóm tắt của Luận án xem tại đây.

Nội dung toàn văn của Luận án xem tại đây.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC