Trang thông tin về Luận án tiến sĩ – Lê Linh Lan

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Châu Âu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ thập kỷ đầu thế kỷ XXI”

                                        Chuyên ngành:       Quan hệ Quốc tế

                                                    Mã số:       62310206

                                     Nghiên cứu sinh:       Lê Linh Lan

             Người hướng dẫn khoa học thứ 1:       GS Vũ Dương Ninh

             Người hướng dẫn khoa học thứ 2:       PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

                                        Cơ sở đào tạo:       Học viện Ngoại giao

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Thập kỷ đầu thế kỷ XXI đã chứng kiến những chuyển động lớn trong chiến lược toàn cầu của Mỹ nói chung, chiến lược của Mỹ đối với châu Âu và quan hệ giữa hai trung tâm quyền lực này nói riêng. Luận án là một đóng góp thiết thực và kịp thời nhằm nắm bắt những chuyển động đó, phục vụ công tác hoạch định chính sách đối ngoại và nghiên cứu quan hệ quốc tế ở Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh ở Việt Nam chưa có một công trình nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống nào về chủ đề này.

Luận án đã định vị châu Âu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ dưới chính quyền Bush II và Obama, làm rõ bản chất và nội dung chiến lược của Mỹ đối với châu Âu thập kỷ đầu thế kỷ XXI.

Luận án đi sâu phân tích những nhân tố chủ yếu chi phối việc hoạch định chiến lược đối ngoại của Mỹ, đánh giá tác động của những điều chỉnh chiến lược của Mỹ và chuyển biến ở châu Âu đối với vị trí của châu Âu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ và quan hệ Mỹ – châu Âu thập kỷ đầu thế kỷ XXI. Trên cơ sở đó, tác giả đã phân tích chien của Mỹ đối với châu Âu và tác động của chính sách đó đối với quan hệ các nước lớn ở châu Âu cũng như hệ lụy đối với tập hợp lực lượng trên thế giới.

Với nội dung như vậy, luận án cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc đánh giá sự chuyển dịch trọng tâm chiến lược mới của Mỹ, chiều hướng chiến lược toàn cầu của Mỹ và tác động đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung, Việt Nam nói riêng.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, cán bộ đối ngoại, cán bộ nghiên cứu và sinh viên ngành chính trị học và quan hệ quốc tế.

Nội dung tóm tắt của luận án xem tại đây

Nội dung toàn văn của luận án xem tại đây

INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “Europe in US global strategy in the first decade of the 21st century”

                                                     Major:       International Relations

                                        Ref. Code No.:       62310206

                                     Ph.D. Candidate:       Le Linh Lan

                                             1st Advisor:       Professor Vu Duong Ninh

                                            2nd Advisor:       Associate Professor, Dr. Nguyen Thai Yen Huong

                               Academic Institution:       Diplomatic Academy of Vietnam

FINDINGS OF THE DISSERTATION

The first decade of the 21st century witnessed profound and dynamic changes in the US global strategy in general, and its strategy towards Europe and the relationship between these two power centers in particular. This dissertation is a timely and significant effort to grasp those changes, in order to assist the making of foreign policy and the study of international relations in Vietnam, particularly given the absence of any comprehensive research project on the topic in Vietnam.

The dissertation identifies Europe in the US global strategy under the Bush II and Obama administrations, and elaborates on the essence and contents of the US strategy towards Europe in the first decade of the 21st century.

The dissertation provides a detailed analysis of the key determinants of US foreign policy making and assessment of the impacts that recent US strategic adjustments and shifts in Europe have had on the relevance of Europe in the US global strategy as well as on the US – Europe relations in the first decade of the 21st century. On that basis, the author analyzes the US policy towards Europe and its implications for power relations in Europe and correlation of force in the world.

As such, the dissertation is to provide an intellectual basis for assessing new trends and shifts of priorities in the US global strategy and their implications for the Asia-Pacific in general, and Vietnam in particular.

The findings of the dissertation can be a useful source of reference for foreign policy makers and practitioners, researchers and students of politics and international relations.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC