Trang thông tin về Luận án tiến sĩ – Lưu Thúy Hồng

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại”

Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế

Mã số: 62310206

Nghiên cứu sinh: Lưu Thúy Hồng

Người hướng dẫn khoa học thứ 1: PGS. TS. Nguyễn Viết Thảo

Người hướng dẫn khoa học thứ 2: TS. Đỗ Sơn Hải

Cơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Mặc dù trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều công trình khoa học quan tâm đến ngoại giao đa phương, tuy nhiên nghiên cứu trực tiếp về ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại lại chưa thực sự phong phú. Ở Việt Nam luận án có thể được coi là công trình nghiên cứu mang tính hệ thống đầu tiên về vấn đề này.

Luận án đã cung cấp một cách hệ thống những vấn đề cơ bản về ngoại giao đa phương như: khái niệm; hình thức hoạt động; quá trình hình thành và phát triển; những nhân tố cơ bản tác động đến ngoại giao đa phương trong đó có nhân tố hệ thống quan hệ quốc tế đương đại. Tác giả đã làm rõ các đặc điểm cơ bản của ngoại giao đa phương trong quan hệ quốc tế đương đại.

Luận án đã khảo sát các hoạt động thực tiễn điển hình của ngoại giao đa phương trên các bình diện chủ yếu là an ninh – chính trị; kinh tế và văn hóa – xã hội, từ đó đưa ra một số điểm mạnh và điểm còn hạn chế của ngoại giao đa phương thời kỳ đương đại.

Luận án đã dự báo triển vọng của ngoại giao đa phương trong thập niên tới trên cơ sở phân tích những nhân tố tác động như hệ thống quan hệ quốc tế, xu hướng phát triển của xã hội quốc tế và sức mạnh nội tại của ngoại giao đa phương. Đồng thời luận án đưa ra một số khuyến nghị mang tính gợi mở cho hoạt động ngoại giao đa phương Việt Nam.

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và nghiên cứu một số chuyên đề liên quan đến lý luận chính trị, lý luận quan hệ quốc tế như: các tổ chức quốc tế, ngoại giao đa phương, quan hệ chính trị quốc tế, hệ thống quan hệ quốc tế hiện đại… Ở một mức độ nhất định, kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định, thực thi chiến lược, chính sách về ngoại giao đa phương nhằm tăng cường hoạt động ngoại giao đa phương của Việt Nam trong tương lai.

Nội dung tóm tắt của luận án xem tại đây

Nội dung toàn văn của luận án xem tại đây

 

INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “Multilateral diplomacy in the modern international relations system”

Major: International Relations

Ref. Code No.: 62310206

Ph.D. Candidate: Luu Thuy Hong

1st Advisor: Associate Professor, Dr. Nguyen Viet Thao

2nd Advisor: Dr. Do Son Hai

Academic Institution: Diplomatic Academy of Vietnam

FINDINGS OF THE DISSERTATION

Many existing literatures in the world and Viet Nam have been given their attention to multilateral diplomacy; however, the author of the dissertation finds out that not much has been studied directly at multilateral diplomacy in the modern international relations system. This dissertation may be the first systematic study in Vietnam.

The dissertation provides systematically some basics concerning multilateral diplomacy such as notion and forms of multilateral diplomacy, process of foundation and development, key influential factors of multilateral diplomacy including the modern international relations system. The author has partly pointed out some essential characters of multilateral diplomacy in the modern international relations system.

The dissertation has surveyed typically practical activities in multilateral diplomacy in 3 main fields: security and politics; economy; society and culture. Founds on these facts, the author has clarified several good sides and limitations of activities in multilateral diplomacy in modern period.

The dissertation has also forecasted future of multilateral diplomacy in next ten years based on calculating and analyzing some main factors such as: future international relations system, changes in development trends of international society and immanent power of multilateral diplomacy. Furthermore, the dissertation has given out 5 recommendations for activities in multilateral diplomacy of Vietnam.

The dissertation can be used as documentation in teaching and studying several subjects in the field of political theory or international relations theory such as: international organizations, multilateral diplomacy, international relations of politics, current international relations system, etc. To some degree, the result of the dissertation can be used as a document of reference for ones who make or execute strategic decision and policy of multilateral diplomacy aimed at strengthening Vietnamese multilateral diplomacy in future.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC