Trang thông tin về Luận án Tiến sĩ Mạc Như Quỳnh

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Hội nhập khu vực ở châu Âu: Trường hợp nghiên cứu Chính sách Đối ngoại và An ninh chung châu Âu

Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế

Mã số: 9.31.02.06

Nghiên cứu sinh: Mạc Như Quỳnh

Người hướng dẫn khoa học thứ 1: PGS. TS. Tạ Minh Tuấn

Người hướng dẫn khoa học thứ 2: TS. Đỗ Thị Thanh Bình

Cơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Các công trình nghiên cứu về chủ thể Liên minh châu Âu (EU) trong và ngoài nước tuy phong phú, đa dạng nhưng các nghiên cứu về hội nhập khu vực châu Âu trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh còn khá mới mẻ với các nhà nghiên cứu Việt Nam. Đây đồng thời là lĩnh vực mang tính động thái cao. Vì vậy, luận án có thể coi là công trình nghiên cứu có hệ thống đầu tiên về vấn đề này trong bối cảnh hậu Lisbon và hậu Brexit.

Luận án đã hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn quá trình hội nhập châu Âu về đối ngoại và an ninh như: các khái niệm cơ bản về hội nhập khu vực, các lý thuyết và luận điểm tiêu biểu về hội nhập, quá trình hình thành và phát triển của tiến trình hội nhập khu vực về đối ngoại, an ninh, quốc phòng.

Luận án đã nghiên cứu, phân tích tiến trình hội nhập khu vực ở châu Âu thông qua thực tiễn triển khai Chính sách Đối ngoại và An ninh chung châu Âu (CFSP), bao gồm Chính sách An ninh Quốc phòng chung (CSDP). Luận án chỉ rõ năm nhân tốt tác động đến quá trình triển khai CFSP/CSDP, ảnh hưởng đến mức độ và xu hướng hội nhập trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh, quốc phòng ở châu Âu.

Luận án đã dự báo xu hướng hội nhập trên thế giới nói chung và ở khu vực châu Âu nói riêng tầm nhìn đến năm 2025, định hướng chính sách và triển vọng thực thi Chính sách Đối ngoại và An ninh chung trong tương lai. Luận án đã rút ra một số bài học kinh nghiệm về hội nhập khu vực, có giá trị tham khảo trong tiến trình hội nhập đối với ASEAN.

Luận án có thể sử dụng là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy về châu Âu học, Liên minh châu Âu, lý luận quan hệ quốc tế về hội nhập, hội nhập khu vực trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh, quốc phòng./.

INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “Regional integration in Europe: Case study of the Common Foreign and Security Policy”

Major:                           International Relations

Ref. Code No.:               9.31.02.06

Ph.D. Candidate:                       Mac Nhu Quynh

1st Advisor:                                Associate Professor, Dr. Ta Minh Tuan

2nd Advisor:                               Dr. Do Thi Thanh Binh

Academic Institution:     Diplomatic Academy of Vietnam

FINDINGS OF THE DISSERTATION

Researches on the European Union (EU) are numerous and diversified nationwide as well as abroad. The literature review, which were made by the author of the dissertation, pointed out that there have not been so many studies on regional integration in the field of foreign and security of EU published in Vietnam. Moreover, foreign and security issues are highly dynamic. Therefore, it has been known that the dissertation is the first systematic research in Vietnam on the mentioned issue in the background of EU post Lisbon and post Brexit.

The dissertation systemized theoretical and practical bases of regional integration in foreign and security generally and in Europe specifically. Some concerns were mentioned such as basic conceptions, outstanding theories relating on regional integration, the foundation and development of European integration in the field of foreign, security and defense.

The dissertation analyzed the European integration in foreign and security by the case study: The Common Foreign and Security Policy (CFSP), including the Common Security and Defense Policy (CSDP). It pointed out 5 key influential factors to the implementation of CFSP/CSDP as well as to the level and tendency of European integration in foreign, security and defense.

The dissertation forecasted the tendency of regional integration in general and Europe in specific, with the vision to 2025. It also provided policy orientation and implementation prospects of CFSP/CSDP. Some lessons learned from EU integration were mentioned, which may be valuable for ASEAN in its regional integration process.

The dissertation can be used as reference documentation in studying and teaching subjects relating to European Union studies, international relation theories, political theories, regional integration in the field of foreign, security and defense./.

Nội dung tóm tắt của Luận án xem tại đây.

Nội dung toàn văn của Luận án xem tại đây.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC