Trang thông tin về Luận án Tiến Sĩ Nguyễn Hồng Quang

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Viện trợ tái thiết trong chính sách đối ngoại của Mỹ: trường hợp quan hệ Việt – Mỹ”

Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế

Mã số: 9310206

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hồng Quang

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Cơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về vấn đề viện trợ tái thiết trong chính sách đối ngoại của Mỹ và trong quan hệ với Việt Nam. Các công trình nghiên cứu đó đã chỉ ra được mục tiêu cơ bản và bài học rút ra trong quá trình thực hiện viện trợ tái thiết của Mỹ, song chưa đi sâu phân tích động cơ, mục đích của viện trợ tái thiết trong chính sách đối ngoại của Mỹ và trong quan hệ với Việt Nam. Ở Việt Nam, luận án có thể được coi là công trình nghiên cứu mang tính hệ thống đầu tiên về vấn đề này.

Về mặt khoa học, góp phần làm phong phú thêm những nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Mỹ nói chung và viện trợ tái thiết nói riêng; luận án bổ sung thêm những nghiên cứu về viện trợ tái thiết của Mỹ đối với Việt Nam. Luận án cũng đưa ra những dự báo về triển vọng viện trợ của Mỹ trong chính sách đối ngoại của Mỹ và đối với Việt Nam.

Về mặt thực tiễn, luận án đóng góp vào công tác dự báo triển vọng viện trợ tái thiết trong chính sách đối ngoại của Mỹ, nhất là trong bối cảnh Chính quyền Trump đang điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ hiện nay. Luận án cũng mạnh dạn đưa ra một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam trong xử lý quan hệ với Mỹ trong lĩnh vực này.

Theo đó, Luận án có thể là nguồn tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, một số đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao, làm tư liệu giảng dạy, trao đổi học thuật tại Học viện Ngoại giao và một số cơ sở đào tạo, giáo dục khác.

INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “Postwar Reconstruction aid in foreign policy of the United States: the case for US-Vietnam Relations”

Major: International Relations

Ref. Code No.: 9310206

Ph.D. Candidate: Nguyen Hong Quang

Advisor: Professor, Dr. Nguyen Thai Yen Huong

Academic Institution: Diplomatic Academy of Vietnam

FINDINGS OF THE DISSERTATION

There is quite a good number of literatures in the world and in Vietnam that focused on the theme of Postwar Reconstruction aid in foreign policy of the United States and in US – Vietnam relations. The literatures pointed out the targets and lessons learned during the implementation of aid projects of the US in various countries. They, however, stopped short of giving a clear picture on the motives, objectives of aid in U.S. foreign policies and in her relations with Vietnam. This dissertation may be the first systematic study on this subject in Vietnam.

Academically, this dissertation provides another angle of foreign policies of the United States, which is the postwar reconstruction aid; provides an updated and systematic analysis on the postwar reconstruction aid provided by the U.S. to Vietnam over the years.

Practically, by using the analytical framework in 4 case studies, this dissertation provides some prospects of aid in U.S. foreign policies and in its’ relations with Vietnam, especially under the Trump Administration which has been making a radical adjustment of foreign policies. This dissertation also aims to make recommendations for Vietnam in dealing with the U.S. in this particular area of cooperation.

Therefore, this dissertation may constitute a source of reference for policymakers, researchers and departments of the Ministry of Foreign Affairs, as well as can be a reference material for teachers, student in academic exchange at the Diplomatic Academy of Vietnam and other Education Institutions.

Nội dung tóm tắt của Luận án xem tại đây

Nội dung toàn văn của Luận án xem tại đây.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC