Trang thông tin về Luận án tiến sĩ – Park Noh Wan

 INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “Republic of Korea – Vietnam strategic cooperative partnership and the way forward in the new context of global governance change in the 21st century”

Major: International Relations

Ref. Code No: 62310206

Ph.D. Candidate: Park Noh Wan

Advisor: Associate Professor, Dr. Nguyen Thai Yen Huong

Academic Institution: Diplomatic Academy of Vietnam

FINDINGS OF THE DISSERTATION

Many existing literatures in Republic of Korea (ROK) and Vietnam have been given their attention to ROK – Vietnam strategic cooperative partnership; however, the author of the dissertation finds out that not much has been studied directly at ROK-Vietnam strategic cooperative partnership in the context of regional and global governance change in the 21st century. This dissertation may be the first systematic study in Vietnam.

The dissertation provides systematically some basics concerning global governance such as definition and its analytical usefulness, the background and characteristics of global governance change. The trends of regional governance change in East Asia region are also presented in the dissertation.

The dissertation typically analyzes policy responses of ROK and Vietnam in three main fields: global governance change, global economic crisis, and regional governance change. The author points out several positive results brought about by the two countries’ active responses, as well as the outstanding issues that they need to be solved.

The dissertation also gives an overview of ROK – Vietnam bilateral relations since 1992 in four major fields: politics and foreign affairs, economic cooperation, development cooperation and cultural cooperation. Furthermore, the author clearly analyses the key issues of current ROK – Vietnam relations, and forecasts the future of the ROK – Vietnam relations in the 21st century with both opportunities and challenges. Accordingly, the author proposes five recommendations for strengthening ROK -Vietnam strategic cooperative partnership.

The dissertation can be used as documentation in teaching and studying several subjects in the field of political theory or international relations theory such as: international organizations, multilateral diplomacy, international relations of politics, current international relations system, etc. To some degree, the result of the dissertation can be used as a document of reference for ones who make or execute strategic decision and policy of diplomacy aimed at strengthening ROK – Vietnam strategic cooperative partnership in future.

Summary of doctoral dissertation

Doctoral dissertation

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc – Việt Nam và định hướng trong bối cảnh thay đổi quản trị toàn cầu trong thế kỷ 21”

Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế

Mã số: 62310206

Nghiên cứu sinh: Park Noh Wan

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Cơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Mặc dù tại Hàn Quốc và Việt Nam đã có nhiều công trình khoa học quan tâm đến quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc – Việt Nam, tuy nhiên nghiên cứu trực tiếp về quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc – Việt Nam trong bối cảnh thay đổi quản trị toàn cầu trong thế kỷ 21 lại chưa thực sự phong phú. Ở Việt Nam luận án có thể được coi là công trình nghiên cứu mang tính hệ thống đầu tiên về vấn đề này.

Luận án đã cung cấp một cách hệ thống những vấn đề cơ bản về quản trị toàn cầu như: khái niệm, tính hữu dụng trong phân tích, bối cảnh chuyển đổi và đặc điểm của quản trị toàn cầu. Các xu hướng thay đổi quản trị khu vực tại Đông Á cũng được trình bày rõ ràng trong luận án.

Luận án đã phân tích các chính sách ứng phó của Hàn Quốc và Việt Nam trên ba bình diện chủ yếu là: thay đổi quản trị toàn cầu, khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thay đổi quản trị khu vực. Tác giả đã chỉ ra nhiều kết quả tích cực từ những chính sách ứng phó của hai nước, cũng như những vấn đề còn tồn tại cần được giải quyết.

Luận án cũng đưa ra cái nhìn tổng quan về quan hệ song phương Hàn Quốc-Việt Nam từ năm 1992 đến nay trong bốn lĩnh vực chính: chính trị và ngoại giao, hợp tác kinh tế, hợp tác phát triển và hợp tác văn hóa. Đồng thời, tác giả phân tích rõ những vấn đề chính trong quan hệ Hàn Quốc – Việt Nam hiện nay, và đưa ra những dự đoán về cơ hội và thách thức đối với quan hệ Hàn Quốc – Việt Nam trong thế kỷ 21. Theo đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị mang tính gợi mở nhằm củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc-Việt Nam.

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và nghiên cứu một số chuyên đề liên quan đến lý luận chính trị, lý luận quan hệ quốc tế như: các tổ chức quốc tế, ngoại giao đa phương, quan hệ chính trị quốc tế, hệ thống quan hệ quốc tế hiện đại… Ở một mức độ nhất định, kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định, thực thi chiến lược, chính sách về ngoại giao nhằm củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc-Việt Nam trong tương lai.

Nội dung tóm tắt của luận án

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC