Trang thông tin về Luận án Tiến sĩ Trần Kim Chi

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Quốc hội Hoa Kỳ với các vấn đề an ninh phi truyền thống”

Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế

Mã số:9.31.02.06

Nghiên cứu sinh: Trần Kim Chi

Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Cơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Mặc dù trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu về Quốc hội Hoa Kỳ, và về các vấn đề an ninh phi truyền thống nhưng chưa đi sâu nghiên cứu và đánh giá về vai trò của Quốc hội Hoa Kỳ với các vấn đề ANPTT và tác động tới quan hệ quốc tế từ đầu thế kỷ XXI đến nay. Ở Việt Nam, Luận án có thể được coi là công trình nghiên cứu mang tính hệ thống đầu tiên về vấn đề này.

Luận án đã cung cấp một cách hệ thống những phân tích mang tính lý luận, thực tiễn, đánh giá sự tham gia của Quốc hội Hoa Kỳ trong một số lĩnh vực an ninh phi truyền thống, rút ra những nhận xét về vai trò quan trọng của Quốc hội Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, tác giả đưa ra một số phân tích, dự báo về Hoa Kỳ, sự tham gia của Quốc hội Hoa Kỳ trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống trong thời gian tới. Đây là những cơ sở để đưa ra những khuyến nghị nhằm phát triển quan hệ giữa hai Quốc hội Hoa Kỳ và Việt Nam.

Nội dung của Luận án có thể sử dụng làm tài liệu nhằm xây dựng chiến lược đối ngoại của Quốc hội trong thời gian tới, làm tài liệu giảng dạy và nghiên cứu quan hệ quốc tế, về Quốc hội Hoa Kỳ.

INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: “The U.S Congress and the non-traditional security issues”

Major: International Relations

Ref. Code No.: 9.31.02.06

Ph.D. Candidate: Tran Kim Chi

Advisor: Professor, Dr. Nguyen Thai Yen Huong

Academic Institution: Diplomatic Academy of Vietnam

FINDINGS OF THE DISSERTATION

There have been different literatures in the world and Viet Nam have been given their attention to the U.S Congress, non-traditional security issues; however the author of the dissertation finds out that not much has been studied in-depth relating to the role of the U.S Congress in dealing with the non-traditional security issues, how it has affected the international relations since the 21st century. In Viet Nam, this dissertation might be considered as the first systematic study in this regards.

The dissertation provides systematic as well as theoretical and practical analysis of US Congress engagement in non-traditional security issues, which further illustrates the significant role of the US Congress. Moreover, the author has presented her findings and forecast about the US and its Congress engagement in the non-traditional security issues. These serve as basis for the recommendations to promote relations between the U.S Congress and the National Assembly of Viet Nam in the future.

The content of the dissertation can be used as documentation in forming a possible foreign relations strategy for the National Assembly of Viet Nam in the coming time. It can also be used as documentation in teaching and studying international relations and the U.S Congress.

Nội dung tóm tắt của Luận án xem tại đây.   

Nội dung toàn văn của Luận án xem tại đây.  

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC