TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

00:00 19/05/2023

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Chính sách đối với kiều dân và công dân ở nước ngoài của Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam”

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 9310206

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Huyền Trang

Người hướng dẫn khoa học thứ 1: GS. TS. Vũ Dương Huân

Người hướng dẫn khoa học thứ 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh

Cơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN 

Thời gian qua, trên thế giới và Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu về vấn đề kiều dân và công dân ở nước ngoài của một số quốc gia, tuy nhiên nghiên cứu trực tiếp, trên cơ sở đối sánh về chính sách đối với kiều dân và công dân ở nước ngoài của các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc chưa thực sự phong phú. Ở Việt Nam, luận án có thể được coi là công trình nghiên cứu đầu tiên mang tính hệ thống về vấn đề này.

Luận án tổng kết những vấn đề lý thuyết và thực tiễn về chính sách đối với kiều dân và công dân ở nước ngoài của Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, là một vấn đề chưa được nghiên cứu nhiều ở Việt Nam. Ngoài ra, Luận án bổ sung một nghiên cứu mới về vấn đề kiều dân và công dân ở nước ngoài với các nội dung như khái niệm kiều dân và công dân ở nước ngoài, chính sách đối với kiều dân và công dân ở ngoại quốc của Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, vị trí vai trò của kiều dân và công dân ở nước ngoài đối với sự phát triển của quốc gia gốc, qua đó đóng góp cho nghiên cứu chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng và chính sách đối ngoại Việt Nam nói chung.

Luận án hướng tới rút ra các bài học kinh nghiệm trong hoạch định và triển khai chính sách đối với kiều dân và công dân ở nước ngoài từ thực tiễn quốc tế tại các nước Trung Quốc, Ấn độ, Hàn Quốc, kết hợp với đánh giá chính sách, tình hình triển khai chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, để bước đầu đưa ra hàm ý chính sách nhằm phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và giảng dạy về quan hệ quốc tế cũng như cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ cho công tác tham mưu hoạch định, xây dựng chính sách đối ngoại nói chung và các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

INFORMATION SHEET ON DOCTORAL DISSERTATION 

Dissertation title: “China, India and South Korea’s diasporas policies and implications for Vietnam”

Major: International relations

Ref. Code No.: 9310206

Ph.D. Candidate: Nguyen Huyen Trang

1st Advisor: Professor, Dr. Vu Duong Huan

2nd  Advisor: Associate Professor, Dr. Nguyen Thi Hanh

Academic Institution: Diplomatic Academy of Vietnam

FINDINGS OF THE DISSERTATION 

The topic of expatriates and abroad citizens of various nations has been the subject of numerous studies in the past decades, both globally and in Vietnam. However, direct study that compares the diaspora policies of China, India, and South Korea has gotten little attention. The thesis may be regarded as Vietnam's first comprehensive investigation into this matter.

The thesis has methodically offered the theoretical and practical framework of China, India, and South Korea’s policies regarding their diasporas, which is a topic that has not received much attention in Vietnam. The thesis also adds a new study on the topic of diaspora, with chapters on the concept of diaspora, including expatriates and citizens abroad; policies towards expatriates and citizens abroad of China, India, and South Korea; and the role of the diaspora community in the advancement of the country of origin, thus advancing the field of policy research on overseas Vietnamese in particular and Vietnam's foreign policy in general.

In order to initially provide policy implications to support the role of the overseas Vietnamese community in the construction and development of the country, the thesis aims to draw lessons learned from international practise in China, India, and South Korea in planning and implementing diaspora policies, combined with assessment of policy evaluation, policy implementation situation for overseas Vietnamese.

The thesis can be utilised as a resource for study and instruction on international relations, offering rationales for consultation, planning, and foreign policy, as well as for the formation of policies pertaining to overseas Vietnamese.

Cùng chuyên mục