Văn bản pháp quy về tổ chức Học viện

03:41 24/02/2014

1. Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao

2. Quyết định số 2006/QĐ-BNG ngày 15/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Học viện Ngoại giao.

3. Quyết định số 2007/QĐ-BNG ngày 15/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại thuộc Học viện Ngoại giao.

4. Quyết định số 2008/QĐ-BNG ngày 15/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Đào tạo thuộc Học viện Ngoại giao.

5. Quyết định số 2009/QĐ-BNG ngày 15/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao thuộc Học viện Ngoại giao.

6. Quyết định số 2010/QĐ-BNG ngày 15/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao.

7. Quyết định số 2011/QĐ-BNG ngày 15/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, Tư liệu thuộc Học viện Ngoại giao.

8. Quyết định số 3802/QĐ-BNG ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định về việc thành lập Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế.

Cùng chuyên mục