Văn bản pháp quy về tổ chức Học viện

1. Quyết định số 75/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao

2. Quyết định số 2742/QĐ-BNG ngày 29/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao thuộc Học viện Ngoại giao.

3. Quyết định số 2743/QĐ-BNG ngày 29/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao.

4. Quyết định số 2744/QĐ-BNG ngày 29/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Học viện Ngoại giao.

5. Quyết định số 2745/QĐ-BNG ngày 29/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Đào tạo thuộc Học viện Ngoại giao.

6. Quyết định số 2746/QĐ-BNG ngày 29/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao thuộc Học viện Ngoại giao.

7. Quyết định số 3802/QĐ-BNG ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định về việc thành lập Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế.

8. Quyết định số 3803/QĐ-BNG ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, Tư liệu thuộc Học viện Ngoại giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC