Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (Khóa 42)

10:00 13/09/2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT VIỆC LÀM

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2019

 

 1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Mc đích kho sát

Khảo sát, báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Kết quả khảo sát tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là một trong các căn cứ để các cơ sở đào tạo nghiên cứu, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp là một trong các cơ sở để đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đăng ký mở ngành đào tạo... đồng thời, để phục vụ cho công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra theo quy định.

1.2. Nội dung khảo sát

Thu thập thông tin việc làm của sinh viên tốt nghiệp thông qua phiếu khảo sát gồm 3 phần chính:

 • Phần 1: Thông tin cá nhân
 • Phần 2: Thông tin về tình trạng việc làm
 • Phần 3: Ý kiến đóng góp

1.3. Đối tượng khảo sát

Sinh viên K42 – Học viện Ngoại giao tốt nghiệp năm 2019

 2. Kết quả khảo sát

2.1. Kết quả tổng hợp

Tổng số sinh viên tốt nghiệp: 383

Trong đó: 100% là sinh viên chính quy dài hạn. Học viện Ngoại giao đã dừng tuyển sinh hệ chính quy liên thông, không có hệ liên kết đào tạo trong nước.

Thời gian tiến hành khảo sát: tháng 01/2021

Tổng số sinh viên phản hồi: 164

Với số lượng sinh viên phản hồi này, kết quả khảo sát sẽ chính xác tới 95%, khoảng sai lệch mong muốn là 5% theo phương pháp tính mẫu của WHO.

Phương pháp khảo sát:

 • Gọi điện trực tiếp
 • Gửi phiếu khảo sát qua email hoặc công cụ mạng xã hội

Quy trình khảo sát

Bước 1: Tạo biểu mẫu khảo sát online theo tiêu chí của Bộ giáo dục

Bước 2: Gửi đường link phiếu khảo sát qua email hoặc công cụ mạng xã hội. Gọi điện thoại trong trường hợp không nhận được phản hồi.

Bước 3: Thu thập thông tin, lập danh sách sinh viên cần khảo sát

Bước 4: Tập hợp, phân tích kết quả gửi về

Những thuận lợi, khó khăn khi tiến hành khảo sát

 • Thun li:
 • Cựu sinh viên có thể liên hệ đã sẵn sàng trả lời câu hỏi
 • Nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực khi thực hiện phỏng vấn
 • Khó khăn:
 • Nhiều sinh viên sau khi ra trường đã thay đổi địa chỉ liên hệ, email và số điện thoại
 • Một số ít sinh viên chưa muốn dành thời gian trả lời câu hỏi

 

2.2. Kết quả chi tiết

Xin xem tại đây: https://hocvienngoaigiaovietnam-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tuanhiepvn_dav_edu_vn/EhVPiFNO5sdEo3N41bIiRLEBdOzA1AM5Bv1T-xLBD57cRw?e=egDECy

Cùng chuyên mục