Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2020 (Khóa 43)

18:10 15/04/2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT VIỆC LÀM

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020  (KHÓA 43)

 1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Mc đích kho sát

Khảo sát, báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Kết quả khảo sát tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là một trong các căn cứ để các cơ sở đào tạo nghiên cứu, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp là một trong các cơ sở để đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đăng ký mở ngành đào tạo... đồng thời, để phục vụ cho công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra theo quy định.

1.2. Nội dung khảo sát

Thu thập thông tin việc làm của sinh viên tốt nghiệp thông qua phiếu khảo sát gồm 3 phần chính:

 • Phần 1: Thông tin cá nhân
 • Phần 2: Thông tin về tình trạng việc làm
 • Phần 3: Ý kiến đóng góp

1.3. Đối tượng khảo sát

Sinh viên K43 – Học viện Ngoại giao tốt nghiệp năm 2022

2. Kết quả khảo sát

2.1. Kết quả tổng hợp

Tổng số sinh viên tốt nghiệp: 329

Trong đó: 100% là sinh viên chính quy dài hạn

Thời gian tiến hành khảo sát: tháng 12/2021

Tổng số sinh viên phản hồi: 204

Với số lượng sinh viên phản hồi này, kết quả khảo sát sẽ chính xác tới 95%, khoảng sai lệch mong muốn là 5% theo phương pháp tính mẫu của WHO.

 1. Phương pháp khảo sát:
 • Gọi điện trực tiếp
 • Gửi phiếu khảo sát qua email hoặc công cụ mạng xã hội

Quy trình khảo sát

 1. Tạo biểu mẫu khảo sát online theo tiêu chí của Bộ giáo dục đề ra
 2. Gửi đường link phiếu khảo sát qua email hoặc công cụ mạng xã hội. Gọi điện thoại trong trường hợp không nhận được phản hồi.
 3. Thu thập thông tin, lập danh sách sinh viên cần khảo sát
 4. Tập hợp, phân tích kết quả gửi về

3. Kết quả khảo sát chi tiết

Truy cập tại đây: https://hocvienngoaigiaovietnam-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tuanhiepvn_dav_edu_vn/Em_mU0IFriNDnm0wP9DdosEBz6ZdW-m4pG12zkXGv4ytdA?e=Hya00k

Phòng CTCT&QLSV