Sách Đông Nam Á tháng 08/2013

08:00 05/08/2013

1.

Một Đông Nam Á - Vận mệnh chung, tương lai chung / M. Rajaretnam, Thái Quang Trung. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 643 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách gồm các bài viết và báo cáo nghiên cứu của một số nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu các nước ASEAN, tập trung vào chủ đề hướng tới hòa giải trong khu vực; mục tiêu xây dựng lòng tin và hợp tác khu vực; phân tích vận mệnh chung của khu vực; khẳng định tư cách thành viên ASEAN của Việt Nam…

SĐKCB: CA-V.1544 đến 1552

2.

Kế hoạch tổng thể cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN / Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. - H. : Hồng Đức, 2013. - 84 tr. ; 21 cm.

Ngoài nội dung kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội: phát triển con người, phúc lợi và bảo hiểm xã hội, bình đẳng xã hội và các quyền, bảo đảm bền vững về môi trường, xây dựng bản sắc ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển; cuốn sách cũng cung cấp thông tin về Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN liên quan đến Cộng đồng Văn hóa - Xã hội, trong đó nhấn mạnh vào những bước tiến quan trọng kể từ khi Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ra đời nhằm cung cấp một bức tranh tổng thể về hoạt động của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội trong thời gian vừa qua.

SĐKCB: CA-V.1588 đến 1594

3.

Hiện thực hóa Cộng đồng Kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam / Nguyễn Văn Hà (cb); Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Huy Hoàng… - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 227 tr. ; 20 cm.

Nội dung cuốn sách gồm bốn phần: Khái quát mô hình AEC vào năm 2015; Lộ trình, kế hoạch hành động và cơ chế vận hành của AEC; Kết quả thực hiện bước đầu, tính khả thi và những vấn đề cơ bản nhằm hiện thực hóa AEC; Tác động của AEC đến sự phát triển và hội nhập kinh tế của Việt Nam và gợi ý các giải pháp chính sách cho Việt Nam.

SĐKCB: CA-V.1578 đến 1584

4.

Hiện thực hóa Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN vấn đề và triển vọng / Trần Khánh (cb); Đàm Thị Đào, Đàm Huy Hoàng… - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 224 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách chủ yếu tập trung phân tích mô hình tiến tới Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN, đánh giá kết quả thực hiện lộ trình xây dựng APSC giai đoạn 2009 - 2015 và những vấn đề đặt ra cũng như đưa ra các kịch bản đối với APSC vào năm 2015 và gợi ý chính sách.

SĐKCB: CA-V.1573 đến 1577

5.

Công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và những giải pháp tiếp tục tạo tiền đề / Khăm Pheng Say Sổm Pheng - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 267 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách tập trung nêu bật cơ sở lý luận của tính tất yếu khách quan và những kinh nghiệm có ý nghĩa đối với việc tạo tiền đề cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đồng thời, phân tích thực trạng kinh tế - xã hội của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và những yêu cầu đặt ra cần tiếp tục tạo tiền đề đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở đất nước triệu voi. Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, tác giả đã đề xuất, luận giải có căn cứ khoa học định hướng và giải pháp tiếp tục tạo tiền đề cho quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay.

SĐKCB: CA-V.1597 đến 1601.

Cùng chuyên mục