• Văn phòng
< >

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

09:00 03/08/2020

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

Chánh Văn phòng: Đỗ Đức Thành

- Điện thoại: 024.38355316; 024.38344540 - Ext: 1202

Tập sự Phó Chánh Văn phòng:  Đỗ Tư Hiền

- Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 3217

 

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

- Địa chỉ liên hệ: P.203, nhà G, Học viện Ngoại giao

- Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 1111, 4203

 

Lãnh đạo phòng

Q. Trưởng Phòng: Nguyễn Tuyết Thanh

- Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 1203

- Phó Trưởng Phòng: Vũ Vân Thu

- Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 4203

 

2. PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Địa chỉ liên hệ: P.201, nhà G, Học viện Ngoại giao

- Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 1201       

 

Lãnh đạo phòng

Q. Trưởng Phòng: Nguyễn Hải Yến 

- Điện thoại: 024. 38344637; 024.38344540 - Ext: 4201

 

3.  PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 01, nhà G, Học viện Ngoại giao

- Điện thoại: 024.38343551 -  Ext: 3213

 

Lãnh đạo phòng

Trưởng Phòng:  Đỗ Tư Hiền

- Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 3217

 

4. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 01, nhà G, Học viện Ngoại giao

- Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 1139

 

Lãnh đạo phòng

Phụ trách phòng: Nguyễn Văn Bình

- Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 1139

 

Cùng chuyên mục