Ban Giám đốc

22:44 25/09/2021

Quyền Giám đốc 

TS. Phạm Lan Dung

Điện thoại: 024.38357440

Email: phamlandung@dav.edu.vn

CC:      htqt@dav.edu.vn

CV của TS. Phạm Lan Dung:  Bản Tiếng Anh (Xem tại đây

Bản Tiếng Việt (Xem tại đây)

 

Phó Giám đốc

TS. Nguyễn Hùng Sơn

Điện thoại: 024.38344540 – 3139

Email: hungson@dav.edu.vn

CC: htqt@dav.edu.vn

CV của TS.  Nguyễn Hùng Sơn (xem tại đây)

 

Phó Giám đốc

TS. Nguyễn Thị Thìn

Điện thoại: 024.38344540 – 3139

Email: nguyenthithin@dav.edu.vn

CV của TS.  Nguyễn Thị Thìn (xem tại đây)

Cùng chuyên mục