Sách Kinh tế quốc tế tháng 02/2020

12:00 27/02/2020

 

1. Khoa học và công nghệ thế giới: Kỹ năng cho đổi mới sáng tạo / Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2017. - 276 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách đề cập đến xu thế chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các kỹ năng cho đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo trên thế giới

                                                                                                    SĐKCB: KTQT-V.02136

2. Thành phố thông minh: Nền tảng, nguyên lý và ứng dụng / Houbing Song, Ravi Srinivasan, Tamim Sookoor…, Ngô Thành Nam (dịch). - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 1275 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách bao gồm 29 vấn đề, được chia thành ba phần: nền tảng, nguyên lý và ứng dụng- trình bày tất cả các vấn đề cơ bản trong xây dựng một thành phố thông minh, giải quyết những thách thức và cơ hội tạo ra các thành phố thông minh và những gì chúng mang lại. Phân tích các xu hướng có thể xảy ra trong tương lại, đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống các quan điểm khoa học về nền tảng và nguyên lý để mở rộng ứng dụng đa lĩnh vực cho sự phát triển trong các thành phố thông minh.

                                                  SĐKCB: KTQT-V.02139- 02140

3. Điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước GMS là thành viên của ASEAN trong bối cảnh mới / Nguyễn Duy Dũng; Lê Hoàng Anh, Phan Cao Nhật Nam,.. - H.: Khoa học Xã hội, 2018. - 205 tr. ; 21 cm.

Điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước GMS là thành viên của ASEAN trong bối cảnh mới nêu những nhân tố mới, thực trạng hợp tác, những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, bên cạnh đó còn gợi ý cho Việt Nam trong việc xây dựng, điều chỉnh chiến lược hợp tác với CLMT trong bối cảnh mới hiện nay và trong thời gian tới.

                                               SĐKCB: KTQT-V.02141- 02143

4. Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế / Ruchir Sharma; Tường Linh (dịch). - H.: Thế giới, 2018. - 506 tr. ; 24 cm.

Lý giải sự thăng trầm của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Quốc gia thăng trầm vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

                                                       SĐKCB: KTQT-V.02144