Sách Kinh tế Việt Nam tháng 01/2019

09:00 08/01/2019

1. Kinh tế Việt Nam 2018 / Ban Kinh tế Trung ương. - H. :, 2018. - 208 tr. ; 24 cm.

Báo cáo nhằm phác họa bức tranh tổng thể kinh tế Việt Nam từ bối cảnh bên ngoài tới tổng quan thực trạng và triển vọng trong nước, đề cập từ những vấn đề vĩ mô cho tới những vấn đề cụ thể như: Thị trường tài chính và thị trường bất động sản.   

SĐKCB: VN-V.13246

 

 

 

2. Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam / Lê Du Phong. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. - 399 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận như: rào cản về thể chế kinh tế, kinh nghiệm quốc tế trong việc khắc phục các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, từ đó có những đánh giá tác động và nêu rõ nguyên nhân sinh ra các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay. Qua phân tích thực trạng, nguyên nhân cùng những dự báo tình hình quốc tế và trong nước thời gian tới, các tác giả đã đưa ra quan điểm, định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm dỡ bỏ các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam đến năm 2030.

    SĐKCB: VN-V.13244 đến 13245

3. Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Nguyễn Văn Bình, Cao Đức Phát, Nguyễn Quang Thuấn. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017 . - 435tr. ; 24 cm.

Cuốn sách giúp người đọc nhận diện một cách tổng thể về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những phân tích sâu sắc về tác động của nó đến từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể của Việt Nam đã làm nổi lên những thuận lợi, khó khăn, thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt; từ đó giúp các ngành, các tổ chức tìm ra những chính sách, giải pháp phù hợp nhằm ứng phó kịp thời và hiệu quả với cuộc cách mạng công nghiệp đang diễn ra hiện nay.

SĐKCB: VN-V.13247

 

4. Công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cách  mạng công nghiệp lần thứ tư / Nguyễn Đắc Hưng, Phùng Thế Đông. - H. : Quân đội Nhân dân, 2018. - 387tr. ; 21 cm.

Cuốn sách viết về con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra những cơ hội cũng như những thách thức cho Việt Nam. Bên cạnh đó cuốn sách cũng nêu ra định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

    SĐKCB: VN-V.13296 đến 13300