Sách Kinh tế Việt Nam tháng 05/2018

09:00 09/05/2018

1. Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam thực trạng và định hướng đến năm 2030 / Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Quỳnh Hoa. - H.: Chính trị quốc gia, 2017. - 304 tr. ; 21 cm. 

Cuốn sách trình bày cơ sở lý thuyết về mô hình tăng trưởng kinh tế. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và những bất cập của mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay, các tác giả đã đưa ra mô hình tăng trưởng và những giải pháp thực hiện mô hình tăng trưởng kinh tế đến năm 2030.     

SĐKCB: VN-V.12653 đến 12656

 

2. Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Quang Thuấn. - H.: Chính trị quốc gia, 2017. - 338 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách phân tích những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước kể từ năm 1986 trở lại đây, đồng thời chỉ ra những cơ hội và thách thức mà quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước ở nước ta đang và sẽ phải đối mặt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025.      

SĐKCB: VN-V.12659 đến 12660

 

3. Cách mạng công nghiệp 4.0: Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam / Trần Thị Vân Hoa (cb), Nguyễn Trọng Hoài, Đỗ Thị Đông… - H.: Chính trị quốc gia, 2017. - 360 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản nhất về lịch sử ra đời của các cuộc cách mạng công nghiệp, đặc biệt là cách mạng công nghiệp 4.0; các xu hướng công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0; những tác động và chính sách ứng phó với cách mạng công nghiệp 4.0; những cơ hội, thách thức và yêu cầu đặt ra của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, phân tích mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong việc đáp ứng các yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và nêu rõ những điểm phù hợp, chưa phù hợp, nguyên nhân. Từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp xây dựng và phát triển năng lực đổi mới sáng tạo phù hợp để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam trong thời gian tới.     

SĐKCB: VN-V.12847 đến 12850

 

4. Kinh tế xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu / Nguyễn Danh Sơn (cb), Nguyễn Thế Chinh, Phạm Ngọc Đăng… - H.: Chính trị quốc gia, 2018. - 667 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách đã phân tích cơ sở lý luận các nội dung xanh hóa sản xuất công nghiệp, xanh hóa nông nghiệp, xanh hóa tiêu dung và cả xanh hóa lối sống đô thị và nông thôn; tổng quan các mô hình thực tiễn của một số quốc gia và tổ chức quốc tế đi đầu trong phát triển kinh tế xanh, đặc biệt là Việt Nam.     

SĐKCB: VN-V.12861 đến 12862