Sách Kinh tế Việt Nam tháng 05/2020

09:00 15/06/2020

1. Cách mạng công nghiệp 4.0: Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam/ Trần Thị Vân Hoa; Nguyễn Trọng Hoài, Đỗ Thị Đông,.. .- H. : Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2018.- 359 tr.; 21 cm.

Cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản nhất về lịch sử ra đời của các cuộc cách mạng công nghiệp, đặc biệt là cách mạng công nghiệp 4.0; các xu hướng công nghệ của cách mạng 4.0; những tác động và chính sách ứng phó với cách mạng công nghiệp 4.0; những cơ hội, thách thức và yêu cầu đặt ra của cách  mạng 4.0; từ đó phân tích thực trạng tác động, đề ra các phương hướng, giải pháp xây dựng và phát triển, tận dụng các cơ hội, vượt qua thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam trong thời gian tới.

SĐKCB: VN-V.13415- 13416

 

2. Việt Nam thời chuyển đổi số/ Think Tank Vinasa.- H.: Thế giới, 2019.- 517 tr.; 24 cm.

Cuốn sách tập trung vào chín vấn đề chính: phát triển hạ tầng số thông minh, an toàn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số và tạo môi trường sống mới cho con người; trí tuệ nhân tạo là công nghệ số trọng tâm để thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam; phát triển nền kinh tế số là cơ sở để Việt Nam bắt kịp và tiến cùng thời đại; vấn đề văn hóa, xã hội trong thời chuyển đổi số; xây dựng đô thị thông minh để nâng cao chất lượng sống và tạo dựng môi trường sáng tạo; nguồn nhân lực số và kỹ năng lao động mới; thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, cải cách thể chế; xây dựng nhà nước pháp quyền, hiệu lực, hiệu quả; thực hành chuyển đổi số doanh nghiệp

            SĐKCB: VN-V.13376- 13378

 

3. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề đặt ra với Việt Nam/ Nguyễn Đắc Hưng.- H.: Quân đội Nhân dân, 2018.- 419 tr.; 21 cm.

Cuốn sách giới thiệu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như nêu ra các vấn đề đặt ra đối với Việt Nam cũng như giáo dục Việt Nam trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

SĐKCB: VN-V.13382- 13386

 

4. Nâng cao năng lực phân phối hàng hóa của Việt Nam tại thị trường nội địa/ Phạm Hồng Tú, Phạm Văn Kiệm.- H.: Công thương, 2018.- 294 tr.; 21 cm.

Cuốn sách trình bày thực trạng và triển vọng nâng cao năng lực dịch vụ phân phối hàng hóa của Việt Nam ở thị trường nội địa. Quan điểm, định hướng và giải pháp nâng cao năng lực ngành dịch vụ phân phối hàng hóa của Việt Nam tại thị trường nội địa giai đoạn 2018 - 2030.

SĐKCB: VN-V.13418-21

 

5. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư/ Phạm Thuyên.- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 872 tr.; 24 cm.

Cuốn sách giúp người đọc hình dung rõ thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong thời gian qua và những giải pháp căn cơ nhằm đẩy mạnh quá trình này trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Với gần 900 trang sách, được chia làm 5 chương, tác giả tập trung phân tích bản chất và tác động của cách mạng công nghiệp, nhấn mạnh mối liên hệ giữa cách mạng công nghiệp 4.0 với công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phân tích thực trạng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, nhất là từ thời kỳ đổi mới đến nay; đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong quá trình thực hiện; làm rõ bối cảnh, đưa ra quan điểm, mục tiêu, mô hình, đề xuất “các kịch bản phát triển” để điều chỉnh cơ cấu ngành kinh tế, xác định ngành mũi nhọn và hệ thống các giải pháp tổ chức thực hiện.

SĐKCB: VN-V.13434-35