Sách Kinh tế Việt Nam tháng 09/2017

09:00 22/09/2017

1. Phân cấp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh mới / Nguyễn Chiến Thắng (cb); Đặng Xuân Quang, Phạm Bích Ngọc… - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 272 tr. ; 24 cm

Cuốn sách tập trung đánh giá các nhân tố tác động đến thu hút FDI của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, phân tích khía cạnh tích cực cũng như tiêu cực của chính sách phân cấp đối với thu hút và sử dụng FDI, chỉ ra nguyên nhân và từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút FDI,hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý FDI.

SĐKCB: VN-V.12223

 

2. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào - Lý luận và thực tiễn / Đinh Thế Huynh, Kikẹo Khẳykhămphithun, Vương Đình Huệ… / H. : Chính trị Quốc gia, 2015./ 175tr. ; 21cm.

Cuốn sách giới thiệu 10 chuyên đề cốt yếu nhất của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bao gồm các vấn đề: Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bản chất, đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường…

         SĐKCB: VN-V.12317

 

3. Sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh Việt Nam thực thi các FTA và cộng đồng kinh tế ASEAN / Nguyễn Thị Thu Trang (cb); Nguyễn Thị Thùy Dung, Phùng Thị Lan Phương / H. : Chính trị Quốc gia, 2016./ 154 tr. ; 21cm.

Cuốn sách xây dựng bức tranh tổng quan tình hình và hiệu quả sử dụng các công cụ Phòng vệ Thương mại của Việt Nam từ trước tới nay; Đánh giá thực chất về nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh của hàng nhập khẩu từ các FTA hiện đang đàm phán và AEC tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới; Xác định đầy đủ các hạn chế và nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng các công cụ này chưa hiệu quả, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, hợp lý và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam.

SĐKCB: VN-V.12554 đến 12558

 

4. Cam kết thương mại của Việt Nam với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương / Bộ Công Thương. - H.: Công thương, 2015. - 288 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách giới thiệu và hệ thống hóa các hiệp định, thỏa thuận thương mại song phương quan trọng, có sự ảnh hưởng lớn đối với quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó giới thiệu khái quát về quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế của Việt Nam trong gần 30 năm qua, tập trung vào khu vực châu Á - TBD đồng thời đưa ra đánh giá chung về một số thành tựu, hạn chế; dự báo và một số kiến nghị liên quan đến công tác hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới.

SĐKCB: VN-V.12560 đến 12564