Sách Luật Quốc tế tháng 12/2012

09:00 05/12/2012

1. Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASEAN/ Nguyễn Đăng Dung, Phạm Hồng Thái. - H. : Lao động xã hội, 2012. - 350 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách giới thiệu và phân tích khái quát thực tiễn nhân quyền tại các quốc gia trong khu vực, sự hình thành những chuẩn mực, các cơ chế khu vực bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, cũng như vai trò của các chủ thể khác nhau ở ASEAN (nhà nước, tổ chức phi chính phủ, cơ sở giáo dục…) trong việc bảo vệ nhân quyền.

SĐKCB: LQT-V.00421, 00422

 

2. Các thuật ngữ hợp đồng thông dụng: = Terminologie contractuelle commune/ Dịch : Nguyễn Minh Hằng… ; Nguyễn Minh Hằng h.đ. - H. : Từ điển Bách khoa, 2011. - 735 tr. ; 23 cm.

Cuốn sách tập hợp các thuật ngữ về hợp đồng, nghĩa vụ - trách nhiệm, hành vi pháp lý - sự kiện pháp lý, qui phạm mệnh lệnh và trật tự công cộng, lỗi - vi phạm, sự triệt tiêu của hợp đồng…                   

SĐKCB: LQT-V.00415

 

3. Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982/ Dịch : Lê Minh Nghĩa, Vũ Phi Hoàng, Viễn Đông. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 427 tr. ; 24 cm.

Nội dung cuốn sách bao gồm văn bản chính thức của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển được ký tại Môngtêgô Bay, Giamaica năm 1982 và Hiệp định về thực hiện phần XI của Công ước được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1994. Cuốn sách còn có các đoạn trích của văn bản cuối cùng của Hội nghị lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Luật Biển.

SĐKCB: LQT-V.00416 đến 00420

 

4. Luật kinh doanh quốc tế (Luật thương mại quốc tế)/ Lê Học Lâm. - H. : Lao động xã hội, 2012. - 250 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách gồm 07 chương, cung cấp kiến thức về môi trường kinh doanh quốc tế, về chủ thể của Luật Kinh doanh quốc tế, các vụ việc tranh chấp kinh tế giữa các quốc gia và cách giải quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới, các chủ thể tham gia vào luật kinh doanh quốc tế, về pháp luật cạnh tranh, về thuế quan, Incoterms.

SĐKCB: LQT-V.00388, 00389, 00426, 00427

 

5. Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ở một số nước trên thế giới/ Vũ Kiều Oanh. - H. : Khoa học xã hội, 2012. - 216 tr. ; 21 cm.

Tác giả trình bày vấn đề lý luận về chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Nghiên cứu chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của cá nhân trong hiến pháp một số nước như: Anh, Mỹ, Nga, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản… từ góc độ so sánh. Từ đó đưa ra nhận xét tổng quan chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân các nước và vấn đề hoàn thiện chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản ở Việt Nam.

SĐKCB: LQT-V.00443, 00444

 

6. Quyền của người lao động di trú (Công ước của Liên Hợp Quốc và những văn kiện quan trọng của ASEAN)/ Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội. - H. : Hồng Đức, 2011. - 230 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách là tập hợp những văn kiện quan trọng nhất ở tầm quốc tế, khu vực ASEAN và của Việt Nam liên quan đến vấn đề quyền của người lao động di trú, bao gồm: Dự thảo văn kiện khung của ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di trú. Tuyên bố khuyến nghị thông qua tại Hội thảo tư vấn ở Hà Nội năm 2008. Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di trú. Tuyên bố thành lập Ủy ban ASEAN về thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di trú. Khuyến nghị của Nhóm hoạt động về người lao động di trú ở ASEAN (TFAMW) gửi Ủy ban ASEAN về thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di trú (ACMW) trong cuộc họp tại Chiang Rai, Thái Lan, ngày 28-29/09/2009. Công ước về bảo vệ các quyền của tất cả mọi người lao động di trú và thành viên gia đình họ. 

SĐKCB: LQT-V.00447, 00448

 

7. Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR, 1966)/ Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu quyền con người và quyền công dân. - H.: Hồng Đức, 2012. - 395 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách được chia làm ba phần. Phần một mô tả quá trình soạn thảo ICESCR tại Liên Hợp Quốc dưới dạng tóm tắt các sự kiện chính theo niên biểu và chủ đề. Phần hai phân tích tóm tắt nội hàm của các quyền được ghi nhận trong Công ước. Phần ba mô tả cơ chế giám sát việc thực thi Công ước, bao gồm cấu trúc và vận hành của CESCR cũng như các thủ tục và cơ chế báo cáo tại Ủy ban.

SĐKCB: LQT-V.00451 đến 00457

 

8. Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người/ Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng. - H.: Đại học quốc gia Hà Nội, 2011. - 534 tr. ; 24 cm.

Nội dung chính của cuốn sách bao gồm: Nhập môn lý luận và pháp luật về quyền con người. Khái quát về quyền con người. Khái quát luật quốc tế về quyền con người. Quyền dân sự, chính trị trong luật quốc tế. Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong luật quốc tế. Luật quốc tế về quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương. Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Lịch sử phát triển và quan điểm, chính sách cơ bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người. Pháp luật và cơ chế thực hiện quyền con người ở Việt Nam.

SĐKCB: LQT-V.00458 đến 00465

Cùng chuyên mục