Sách Luật Việt Nam tháng 01/2019

06:00 08/01/2019

 1.

Bộ Luật tố tụng hình sự  của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. - H. : Lao động, 2011. - 197 tr. ; 19 cm.

Cuốn sách viết về những quy định chung của luật tố tụng hình sự và xoay quanh các vấn đề như: khởi tố, điều tra vụ án, quyết định việc truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và thi hành bản án, quyết định của tòa án, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

SĐKCB: VN-V.13242

 

 

2.

Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2017. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. - 208 tr. ; 19 cm.

Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2017 được nhất thể hóa từ văn bản Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chứ tin dụng năm 2017. Cuốn sách trình bày quy định chung về luật các tổ chức tín dụng, giấy phép của các tổ chức tín dụng, việc tổ chức, quản trị, điều hành và hoạt động của tổ chức tín dụng; văn phòng đại diện của các tổ chức tín dụng,

SĐKCB: VN-V.13248

 

3.

Sổ tay phân tích chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật / Phan Chí Hiếu, Nguyễn Văn Cương, Dương Thị Thanh Mai,… - H.: , 2018. - 111 tr. ; 26 cm.

Cuốn sổ tay phân tích chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được cấu trúc thành 5 chương, tương ứng với những bước cơ bản trong quy trình xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bên cạnh đó đánh giá tác động của chính sách cũng như việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật                                    

                              SĐKCB: VN-V.13251 đến 13252

4.

Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử / Tưởng Duy Lượng. - H. : Chính trị quốc gia, 2016. - 392 tr. ; 21 cm.

Nội dung cuốn sách đi sâu nghiên cứu, phân tích, bình luận những vụ án phức tạp, các bản án có những sai sót, vướng mắc điển hình. Từ đó, tác giả tập trung đánh giá, tổng kết thực tiễn xét xử, đưa ra những kiến giải, đề xuất hướng xử lý đối với từng loại tranh chấp, gợi mở phương pháp thu thập tài liệu, chứng cứ; đồng thời, rút ra bài học thiết thực trong việc vận dụng pháp luật với mong muốn góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao nhận thức cũng như kiến thức pháp luật trong giải quyết tranh chấp dân sự - kinh tế, đặc biệt là trong việc ký kết và giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế.

                            SĐKCB: VN-V.12446 đến 12455

5.

Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn / Bùi Thị Long. - H. : Khoa học xã hội, 2016. - 295 tr. ; 21 cm.

Sách làm rõ một số vấn đề lý luận về pháp luật cạnh tranh; Phân tích, đánh giá thực trạng và thực tiễn thi hành pháp luật cạnh tranh từ khi Luật Cạnh tranh có hiệu lực đến nay, nêu rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập và nguyên nhân; Nêu định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam trong thời gian tới.   

                       SĐKCB: VN-V.12549 đến 12553


6.

Hiến pháp năm 1946 những giá trị lịch sử / Văn phòng Quốc hội. - H. : Chính trị quốc gia, 2017. - 383 tr. ; 21 cm.

Nội dung cuốn sách làm rõ bối cảnh lịch sử, giá trị nội dung và ý nghĩa lịch sử của Hiến pháp năm 1946. Ra đời cách đây đã hơn 70 năm, tuy nhiên, những giá trị lịch sử của bản Hiến pháp lịch sử này vẫn còn tỏa sáng đến tận hôm nay. Cuốn sách gồm 20 bài viết của các nhà nghiên cứu khẳng định rõ những giá trị pháp lý của bản Hiến pháp đầu tiên trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.   

                            SĐKCB: VN-V.12597 đến 12568