Sách Luật Việt Nam tháng 12/2013

16:00 09/12/2013

1.

Tư tưởng lập hiến Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX / Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 432 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách trình bày hệ thống các luồng tư tưởng lập hiến trong giai đoạn đầu nước ta chuyển mình từ một nước quân chủ, thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, theo chính thể cộng hòa; từ một nền pháp luật cổ truyền không có hiến pháp đến sự ra đời của Hiến pháp năm 1946. Ngoài ra cuốn sách bổ sung phần nghiên cứu về tình hình lập hiến trên thế giới trước khi Hiến pháp năm 1946 ra đời, mở ra cái nhìn tổng quan về tình hình lập hiến ở các quốc gia tiên tiến trên thế giới và các nước châu Á vào trước năm 1946.

SĐKCB: VN-V.11033 đến 11037

2.

Các thiết chế hiến định độc lập: Kinh nghiệm quốc tế và triển vọng ở Việt Nam / Viện chính sách công và pháp luật. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013. - 368 tr. ; 24 cm

Sách bao gồm 20 bài nghiên cứu và một mục tuyển chọn quy định có liên quan trong hiến pháp nước ngoài của các tác giả trong nước, đề cập đến những thiết chế hiến định độc lập chính trên thế giới và ở triển vọng ở Việt Nam, bao gồm Ombudsman, Cơ quan bầu cử quốc gia, Cơ quan kiểm toán quốc gia, Ngân hàng nhà nước, Cơ quan nhân quyền quốc gia, Cơ quan chống tham nhũng quốc gia, Uỷ ban công vụ quốc gia, Cơ quan bảo hiến. Một trong những điểm khác biệt của cuốn sách này so với các ấn phẩm khác đã được xuất bản trước đó là hầu hết các bài viết đưa ra những bình luận và kiến nghị cụ thể về mô hình các cơ quan bảo hiến trong Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013 đang được lấy ý kiến nhân dân.

SĐKCB: VN-V.11103 đến 11107

 3.

Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Đoàn Đức Lương, Viên Thế Giang. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 316 tr. ; 20 cm

Cuốn sách tập trung phân tích và làm rõ những qui định pháp lý đặc thù về giám sát thị trường tài chính ở Việt Nam (bao gồm thị trường ngân hàng, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm), trên cơ sở có sự tham khảo kinh nghiệm nước ngoài và nêu ra những bất cập, giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát thị trường tài chính ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

SĐKCB: VN-V.11039, 11040

4.

Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam / Đỗ Văn Đại. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 459 tr. ; 21 cm

Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống và khoa học những vấn đề pháp lý cơ bản về xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng; phân tích rõ các quy phạm pháp luật, trích dẫn, bình luận các bản án liên quan của toà án các cấp, đối chiếu, so sánh với các quy định tương ứng trong pháp luật quốc tế và pháp luật của nhiều quốc gia khác. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

SĐKCB: VN-V.11209, 11210

5.

Lược sử lập hiến Việt Nam / Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa. - HCM. : Tổng hợp Hồ Chí Minh, 2013. - 328 tr. ; 24 cm

Cuốn sách giúp người đọc tìm hiểu cặn kẽ các bản hiến pháp cách mạng Việt Nam lần lượt ra đời sau Cách mạng Tháng Tám: từ Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 đến Hiến pháp năm 1992 với hai lần sửa đổi, bổ sung sau đó. Đồng thời, đây cũng là tập tài liệu lịch sử phong phú, trung thực, nội dung bám sát tình hình thời sự - chính trị Việt Nam suốt hơn thế kỷ qua.

SĐKCB: VN-V.11213 đến 11217

Cùng chuyên mục